Skip to main content

JURIDISKT LEXIKON

Estudio arquitectónico – Besiktning – Architectural survey

Med en arkitektbesiktning (el estudio arquitectónico) utvärderar den licensierade spanska arkitekten det strukturella tillståndet hos en fastighet. Vanligtvis genomförs undersökningen på dyrare eller äldre hus. En arkitekt kan även utföra en besiktning av gränserna för tomten/marken, detta är lämpligt för fastigheter på landet.

Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien Inmueble – Reavinstskatt – Capital Gain Tax

Skatten på vinsten (el Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien Inmueble) betalas av säljaren på det ökade värdet på egendomen enligt inköpspriset i lagfarten. Procentandelen av nationella skatten är 19% (för bosatta inom EU) av vinsten och det finns särskilda regler för icke-skatteskyldiga säljare. Den spanska lagen kräver att 3% av köpeskillingen ska dras av vid betalning av inköpspriset.  Under slutförandet hos notarien på notariekontoret är köparen skyldig att betala denna procent i säljarens namn till den spanska skattemyndigheten, som en tillfällig insättning fram till att den slutliga beräkningen av kapitalvinstskatten (CGT) äger rum.

Catastro – ett av två fastighetsregister

Catastrot är en av två spanska myndigheter som man ska registrera fastigheten hos och det är en del av det spanska skatteverket (Hacienda). Registreringen av en fastighet till detta fastighetsregister (Cadastre) är obligatorisk, eftersom detta ger ett underlag, typ taxeringsvärde (cadastral value) för beräkning av fastighetsskatten. Fastighetsregistret behandlar även registrering av tomtgränser med hjälp av bilder och kartor.

Överlåtelsehandlingar – Conveyancing 

Överlåtelsehandlingar eller fastighetsrättsprocess är överföring av äganderätten av en fastighet från en person till en annan, och möjliggör rätten till ett bolån eller panträtt.

El depósito – Handpenning – Down payment

Vid köp av en fastighet betalas vanligtvis en handpenning (el depósito) på 10% av köpeskillingen vid undertecknandet av det privata köpekontraktet. Detta ger säljaren en garanti att den potentiella köparen verkligen är allvarligt intresserad och kommer att betala resten av köpeskillingen vid affärens slutförande (och tillträdet).

La licencia de primera ocupación – ”Första inflyttningslicens” – First occupation license

Med en ”första inflyttningslicens” ger kommunen tillstånd att bo i en fastighet, efter slutförandet av byggnaden enligt alla regler. Detta dokument krävs för att registrera bostaden i RTA och få uthyrningslicens.

Gestor – Administratör

Gestor (eller gestoria) är en spansk administratör som tar hand om bokföring, försäkringar, skattefrågor, etc. En gestor är skyldig att vara medlem i en officiell organisation för administrativa myndigheter i Spanien.

Gyllene visum – Golden visa

Ett gyllene visum är ett spanskt uppehållstillstånd som beviljas för icke-europeiska invånare. Detta visum kan till exempel erhålls när man köper en spansk egendom för mer än 500.000 euro och det finns olika rättigheter i olika faser.

IBI – Fastighetsskatt – Property tax

IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) är den lokala årliga fastighetsskatten. Denna betalas en gång per år av alla som äger en fastighet. Det spanska Catastro-registret beräknar taxeringsvärdet (cadastral value) av fastigheten på vilket fastighetsskatten beräknas.

I.R.N.R. (El impuesto sobre la renta de no residentes) – Skatt för icke-residenta – Non-resident tax

Inkomstskatt för icke-residenta (icke skatteskrivna) i Spanien. Som utländsk fastighetsägare, och om du inte hyr ut din fastighet, ska du deklarera och betala denna skatt en gång per år. Om du hyr ut din fastighet till turister måste du deklarera och betala in denna skatt varje kvartal.

IVA – Moms – VAT

(Impuesto sobre el Valor Añadido) är spansk moms, vanligtvis 21%. När du köper en nybyggd fastighet i Spanien betalar inte köparen överlåtelseskatt (för närvarande 7% i Andalusien), men istället 10% moms på köpeskillingen.

L.O.U.A./L.O.U.A.

L.O.U.A. är en förkortning för ”Ley de Ordanación Urbanistico de Andalucía”. Denna övergripande stadslag anger alla föreskrifter om urbana lagar i Andalusien. Dvs inom stadsbebyggelse.

Nota Simple – Sammanfattning från fastighetsregistret – Extract from the Land Register

Nota Simple är en sammanfattning från Registro de la Propiedad (fastighetsregistret), vilken ger information gällande ägande, skulder, icke betalda skatter, inteckningar, servitut, etc. av en spansk egendom.

Notaría – Notarius publicus – Notary

Notarius publicus, notarien (la notaría) är en tjänsteperson vid spanska staten som verifierar att lagfarten, testamenten eller andra offentliga dokument signeras korrekt och kontrollerar identiteten på de personer som är inblandade. Det spanska notariejobbet i  köpprocessen är annorlunda jämfört med notarier i andra europeiska länder där notarien oftast är ansvarig för den officiella utredningen av fastigheten, utestående skulder, myndighetsregistreringar och det rättsliga innehållet i avtalet. I Sverige utförs detta av fastighetsmäklaren och i Spanien utförs detta arbete av en jurist.

P.G.O.U.

P.G.O.U. är kort förkortning för ”Plan General de Ordenación Urbana”. Denna lokala lag definierar alla konsekvenserna för den regionala stadsplaneringen i en spansk kommun, såsom klassificeringen av stadens olika områden (urbana, reserverad för urbaniseringen eller rustik).

Plusvalía – skatt på värdeökning av marken

”Plusvalía” är den lokala skatten på det ökade värdet av marken som betalas av säljaren. Den procentuella andelen av plusvalía baseras på inköpspriset och andra variabla faktorer. Om så önskas kan C&D Solicitors bedöma detta när du vill sälja din bostad.

Poder – Fullmakt – Power of attorney 

Fullmakt är ett officiellt dokument som ger någon annan (till exempel en advokat) rätt att lagligt verka i ditt namn, till exempel när man bor utomlands. Vid undertecknandet av lagfarten för en fastighet, vid notarius publicus, måste advokaten ha en officiellt signerad generalfullmakt från dig och hen kan då signera å dina vägnar och representera dig inför alla myndigheter osv.

Contrato privado de compraventa – Privat köpekontrakt – Private purchase contract

Ett privat köpeavtal (el contrato privado de compraventa) är ett avtal som inrättats av en advokat/jurist som undertecknas mellan en köpare och säljare av en fastighet. Det innehåller alla villkoren för köp/försäljning, till exempel inköpspris, betalningsplan, skattefrågor, tidsfristen för undertecknandet av lagfarten hos notarien och oförutsedda händelser, t ex ifall köparen eller säljaren inte vill slutföra köpet/försäljningen.

Registro de la Propiedad – Fastighetsregistret – Property Register

Registro de la Propiedad är en av de två spanska myndigheterna för registrering av en fastigheter. Här registrerar man den officiella äganderätten av en fastighet i enlighet med informationen från lagfarten. Sammanfattningen av Registro de la Propiedad kallas ”Nota Simple”. Registrering hos denna myndighet rekommenderas starkt, men är inte obligatorisk. För att få en inteckning, behövs det alltid en inskription i Registro de la Propiedad, fastighetsregistret.

Contrato de reserva – Reservationskontrakt – Reservation contract

Reservationskontraktet (el contrato de reserva) är ett kort kontrakt som görs av fastighetsmäklaren och som undertecknas mellan den potentiella köparen och säljaren. Detta kontrakt, samt vanligtvis en reservationsavgift i samband med detta, tar temporärt fastigheten från marknaden tills samtliga villkor för det privata köpekontraktet förhandlats klart av advokaten. Vad som händer med reservationsavgiften om köparen eller säljaren inte vill fortsätta försäljningen beror på villkoren i detta avtal. Det är därför klokt att låta advokaten titta på detta kontrakt innan du skriver på och betalar en reservationsavgift.

Abogado – Advokat – Lawyer/Solicitor

El abogado är en advokat och rådgivare. I köpprocessen är en spansk advokat ansvarig för det mesta av det arbete som utförs av notarius publicus i många andra europeiska länder, såsom att genomföra den officiella undersökningen, kontrollera utestående skulder samt det rättsliga innehållet i kontraktet vid försäljningen samt registrering av avtalet. I Sverige görs detta av en fastighetsmäklare. En spansk advokat måste vara medlem i ett regionalt advokatsamfund och är skyldig att ha en yrkesansvarsförsäkring.

La cuenta tecera – Klientmedelskonto/Kundkonto/Tredjepartskonto – Thirds account

Ett tredjeparts konto (la cuenta tercera) är en fastighetsmäklares eller advokats kundkonto i vilken en reservationsavgift eller handpenning kan betalas till. Enligt specifikationerna i avtalet får köparen sina pengar tillbaka i det fall försäljningen avbryts av säljaren eller köparen.

Escritura de Compraventa – Lagfart – Title deeds

Lagfarten (la escritura de compraventa) är ett officiellt dokument som undertecknas hos notarien vid affärens slutförande. Denna lagfart bevisar vem som är den lagliga ägaren av fastigheten och det är därför alltid klokt att skriva under ett sådant dokument och inte bara ha ett privat köpeavtal. Originaldokumentet stannar på notariekontoret och köparen förses med en första kopia med vilken de nya ägarna kan registreras hos Registro de la Propiedad (fastighetsregistret).

ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) – Överlåtelseskatt – Transfer tax

Överlåtelseskatt är skatten som köparen måste betala när man köper en fastighet. I Andalusien är för närvarande överlåtelseskatten 7% av det officiella värdet på lagfarten.

Lämna ett svar

ADVOKATER I MALAGA FÖR SVENSK RÄTTSLIG RÅDGIVNING OM KÖP, FÖRSÄLJNING OCH ARV I ANDALUSIEN

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Alla villkor
Newsletter
  • TORROX-KONTORET:

  • C/ LA NORIA S/N, EDIF. RECREO II, 1-15
    29793 TORROX (MALAGA), SPANIEN

  • MALAGA-KONTORET (EFTER ÖVERENSKOMMELSE):

  • PASEO REDING 7, 1
    29016 MALAGA (SPANIEN)

Colegio de Abogados de Mälaga

TORROX-KONTORET

MÅN/TIS/TIS/TIS: 09:00 - 18:30
ONS/FRE: 09:00 - 15:00

LÄGE: 40 KM ÖSTER OM MALAGA, 10 KM VÄSTER OM NERJA.
GRATIS PARKERING FRAMFÖR ALDI (INGÅNG PÅ BAKSIDAN).

MALAGA-KONTORET

ENDAST MÖTEN
EFTER ÖVERENSKOMMELSE

PLATS: MALAGA CENTRUM
(LA MALAGUETA)
PARKERING CERVANTES, C/ CERVANTES

Need help?