JURIDISKT LEXIKON

Architectural survey /Besiktning

Med en arkitektbesiktning (el estudio arquitectónico) utvärderar den licensierade spanska arkitekten det strukturella tillståndet hos en fastighet. Vanligtvis genomförs undersökningen på de dyrare eller äldre husen. En arkitekt kan även utföra en besiktning av gränserna för tomten/terrängen, detta är lämpligt för fastigheter på landet.

Capital Gain Tax/Kapitalvinstskatt

Skatten på vinsten (el Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien Inmueble) betalas av säljaren på det ökade värdet på egendomen enligt inköpspriset i lagfarten. Procentandelen av nationella skatten är 19% (för bosatta inom EU) av vinsten och det finns särskilda regler för icke-skatteskyldiga säljare. Den spanska lagen kräver att 3% av köpeskillingen ska dras av vid betalning av inköpspriset.  Under slutförandet hos notarien på notariekontoret är köparen skyldig att betala denna procent i säljarens namn till den spanska skattemyndigheten, som en tillfällig insättning fram till att den slutliga beräkningen av kapitalvinstskatten (CGT) äger rum.

Catastro/fastighetsregistret

Fastighetsregistret är en av de två spanska myndigheterna man ska registrera fastigheten hos och är en del av det spanska skatteverket (Hacienda). Registreringen av en fastighet till fastighetsregistret (Cadastre) är obligatorisk, eftersom detta ger ett underlag (cadastral value) för beräkning av fastighetsskatten. Fastighetsregistret behandlar även registrering av tomtgränser med hjälp av bilder och kartor.

Conveyancing/ Överlåtelsehandlingar

Överlåtelsehandlingar eller fastighetsrättsprocess är överföring av äganderätten av en fastighet från en person till en annan, och möjliggör rätten till ett bolån eller panträtt.

Down payment/Handpenning

Vid ett köp av en fastighet betalas vanligtvis en handpenning (el depósito) på 10 % av köpeskillingen vid undertecknandet av det privata köpekontraktet. Detta ger säljaren en garanti att den potentiella köparen verkligen är allvarligt intresserad och kommer att betala resten av köpeskillingen vid affärens slutförandet när den officiella utredningen är klar.

First occupation license/Första inflyttnings licens (nybygge)

Med en första inflyttningslicens eller första beläggnings licens (licens för första inflyttning) ger det lokala stadshuset  tillstånd att leva eller i en fastighet, efter slutförandet av byggnadet.

Gestor/Gestor

Gestor (eller gestoria) är en spansk administratör som tar hand om bokföring, försäkringar, skattefrågor, etc. En gesrtor är skyldig att vara medlem i en officiell organisation för administrativa myndigheter i Spanien.

Golden visa/Gyllene visum

Ett gyllene visum är ett spanskt uppehållstillstånd beviljats för icke-europeiska invånare. Detta visum kan till exempel erhålls när man köper en spansk egendom för mer än 500.000 euro och de finns olika rättigheter i olika faser.

IBI/Fastighetsskatt

IBI är den lokala årliga fastighetsskatten. Det spanska fastighetsregistret beräknar det skattemässiga värdet (cadastral value ) av fastigheten på vilket fastighetsskatten beräknas.

IVA/Moms

(Impuesto sobre el Valor Añadido) är spansk moms. När du köper en nybyggd fastighet i Spanien betalar inte köparen överlåtelseskatt, men istället 10% i moms.

L.O.U.A./L.O.U.A.

L.O.U.A. är en förkortning för ´ Ley de Ordanación Urbanistico de Andalucía´. Denna övergripande stadslag anger alla föreskrifter om urbanlag i Andalusien.

Nota Simple/Sammanfattning från fastighetsregistret

Nota Simple är en sammanfattning från Registro de la Propiedad (fastighetsregistret), vilket ger information gällande ägande, skulder, icke betalda skatter, inteckningar, servitut, etc. av en spansk egendom.

Notarius publicus/Notarius publicus

Notarie (la notaría) är en tjänsteperson vid spanska staten som verifierar att lagfarten, testamenten eller andra offentliga dokument ska signerats korrekt och kontrollerar identiteten på de personer som är inblandade. Det spanska notariejobbet i  köpperocessen är annorlunda jämfört med notarier i andra europeiska länder som oftast är ansvariga för den officiella utredningen av fastigheten, utestående skulder, myndighetsregistreringar och det rättsliga innehållet i avtalet. I Spanien utförs detta arbete av en jurist.

P.G.O.U./P.G.O.U.

P.G.O.U. är kort förkortning för ’Plan General de Ordenación Urbana’. Denna lokala lag definierar alla konsekvenserna för den regionala stadsplaneringen i en spansk kommun, såsom klassificeringen av stadens olika områden (urbana, reserverad för urbaniseringen eller rustik).

Plusvalía

Plusvalíais är den lokala skatten över det ökade värdet av marken som betalas av säljaren/köparen. Den procentuella andelen av plusvalía baseras på inköpspriset och andra variabla faktorer. Om så önskas kan C&D Solicitors bedöma detta när du vill sälja din bostad.

Power of attorney

Fullmakten eller P.O.A. (el poder) är ett officiellt dokument som ger någon annan (till exempel en advokat) rätt att lagligt verka i ditt namn, till exempel när man bor utomlands. Vid undertecknandet av lagfarten för en fastighet, vid notarie, måste fullmaktstagare (el poderado) ha en allmän fullmakt.

Private purchase contract/Privat köpeavtal

Ett privat köpeavtal (el contrato privado de compra venta) är ett avtal som inrättats av en advokat/jurist som undertecknas mellan en köpare och säljare av en fastighet. Det innehåller alla villkoren för köp/försäljning, till exempel inköpspris, betalningsplan, skattefrågor, tidsfristen för undertecknandet av lagfarten hos notarie och oförutsedda händelser. I fall köparen eller säljaren inte vill fortsätta försäljningen.

Registro de la Propiedad/Fastighetsregistret

Registro de la Propiedad är en av de två spanska myndigheterna för registrering av en fastighet. Här registrerar man den officiella äganderätten i en fastighet i enlighet med informationen från lagfarten. Sammanfattningen av Registro de la Propiedad kallas ’Nota Simple’. Registrering på denna myndighet rekommenderas mycket men är inte obligatoriskt. För att få en inteckning, behövs det alltid en inskription i Registro de la Propiedad.

Reservationskontrakt

Reservationskontraktet (el contrato de reserva) är ett kort kontrakt som görs av fastighetsmäklaren och som undertecknas mellan den potentiella köparen och säljaren. Detta kontrakt tar temporärt fastigheten från marknaden tills samtliga villkor för det privata köpekontraktet förhandlas klart av advokaten. Vad som händer med reservationsavgiften om köparen eller säljaren inte vill fortsätta försäljningen beror på villkoren i detta avtal

Solicitor/Advokat

Solicitor är ett annat ord för advokat eller rådgivare (el abogado). I köpperocessen är en spansk advokat ansvarig för det mesta av det arbete som utförs av notarius publicus i andra europeiska länder, såsom att genomföra den officiella undersökningen, kontrollera utestående skulder samt det rättsliga innehållet i kontraktet vid försäljningen samt registrering av avtalet. En spansk advokat måste vara medlem i ett regionalt advokatsamfunde och är skyldig att ha en yrkesansvarsförsäkring.

Thirds account/Kundkonto

En tredjeparts konto (la cuenta tercera) är en neutral banks kundkonto hos fastighetsmäklare eller advokat i vilken en reservationsavgift eller handpenning kan betalas till. Enligt specifikationerna i avtalet får köparen sina pengar tillbaka i det fall försäljningen avbryts av säljaren eller köparen.

Titel deeds/Lagfart

Lagfarten (la escritura) är ett officiellt offentligt dokument som undertecknas hos notarien vid affärens slutförande. Denna lagfart bevisar vem som är den lagliga ägaren av fastigheten och det är därför alltid klokt att skriva under dokumentet och inte bara ha ett privat köpeavtal. Originaldokumentet stannar på notariekontoret och köparen förses med en kopia med vilken nya ägare kan listas hos Registro de la Propiedad (fastighetsregistret).

Transfer tax (ITP)/Överlåtelseskatt (ITP)

Överlåtelseskatt (el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) är skatten som köparen måste betala när man köper en fastighet. I Andalusien överlåtelseskatt är 8% av det officiella värdet på lagfarten. Temporärt under 2021 är överlåtelseskatten reducerad till 7% på hela summan (även högre priser över € 400 000) Detta gäller t.o.m. 31 december 2021.

Spanskt juridiskt lexikon / Spanskt fastighetslexikon

Lämna ett svar

Copyright 2021. All right reserved.
Need help?