Skip to main content

Erfbelasting Andalusie

Erfbelasting Andalusie

Indien een overledene bezittingen had in Andalusië, kan het zijn dat de wettelijke erfgenamen erfbelasting moeten betalen over de waarde van de Spaanse erfenis. Hoewel het niet het leukste onderwerp is, is het verstandig om hier alvast over na te denken. De hoogte van de erfbelasting kan namelijk behoorlijk oplopen. Er zijn echter een aantal slimme juridische keuzes die u kunt maken. Deze kunnen in de toekomst een enorm fiscaal voordeel opleveren voor uw dierbaren. Door een efficiënte voorbereiding kunt u niet alleen besparen op belastinggeld, maar ook op administratie en stress voor de erfgenamen.

De advocaten van C&D Solicitors kunnen u fiscaal en juridisch advies geven om uw nalatenschap te plannen. Dit op basis van uw persoonlijke situatie. In de eerste plaats kan het nodig zijn om een Spaans testament te ondertekenen. Dit met doel ervoor te zorgen dat de erfenis wordt toegewezen aan de erfgenaam die u hebt gekozen volgens de wet van het land dat u aanwijst. Ten tweede kunt u met het oog op de toekomstige belastingverplichtingen van de erfgenamen uw partnerschap laten registreren in het Spaanse Registro de Pareja de Hecho, uw officiële woonadres wijzigen, overwegen het kind van uw partner te adopteren of zelfs trouwen of uw onroerend goed schenken.

C&D Solicitors; gespecialiseerde advocaten voor Spaanse nalatenschappen en verkoop 

Ook kunnen onze advocaten het toekomstige Spaanse erfproces uitvoeren door middel van een volmacht. Dit juridische document moet worden ondertekend bij de notaris door alle erfgenamen om ofwel de erfenis te aanvaarden of te herroepen. Ons advocatenkantoor kan ook alle aspecten van de verkoop van een eigendom verzorgen indien de wettelijke erfgenamen besluiten het geërfde eigendom niet te behouden.

Criteria voor erfbelasting in Andalusië

Erfbelasting Andalusië
Wanneer betaal je erfbelasting in Andalusië?

Hoewel de regels voor het erven voor heel Spanje gelden, worden de erfbelastingen in elk van de 17 autonome deelstaten anders behandeld. Andalusië, waar ons advocatenkantoor is gevestigd, heeft relatief goede voorwaarden voor de erfgenamen als het gaat om erfbelasting.

De Spaanse belastingdienst kijkt naar verschillende criteria om te bepalen of en hoeveel erfbelasting er moet worden betaald over Spaanse eigendommen. Let wel dat deze informatie alleen betrekking heeft op de belastingregels in Spanje. Afhankelijk van de fiscale woonplaats van de overledene kan het zijn dat ook in uw eigen land aangifte van de nalatenschap moet worden gedaan.

Ook als iemand de belasting in Spanje niet hoeft te betalen, moet de aangifte toch worden gedaan voordat het onroerend goed op de nieuwe namen kan worden ingeschreven. Dit kan gebeuren via de Spaanse erfaktes of – in sommige gevallen – de Europese verklaring van erfrecht.

Relatie tussen de overledene en de wettelijke erfgenaam

 • Box I & II:

 Echtgenoten, kinderen en ouders behoren tot box I en kleinkinderen of grootouders tot box II. In het algemeen betalen zij in Andalusië bijna geen erfbelasting.

 • Box III:

Andere familieleden zoals broers en zussen, nichten, neven, nichten, tantes en ooms vallen allemaal in box III en zij betalen een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting.

Als u bijvoorbeeld uw huis met een fiscale waarde van € 150.000 aan uw zus nalaat, betaalt zij in Andalusië ongeveer € 31.000 aan erfbelasting.

 • Box IV:

Alle officieel niet-verwante erfgenamen betalen het hoogste percentage erfbelasting in box IV over de fiscale waarde en deze belasting is ook progressief. Deze groep bestaat uit vrienden, niet-geadopteerde kinderen (adoptie kan alleen tot 18 jaar) en niet-gehuwde partners die niet zijn ingeschreven in het Spaanse Registro de Pareja de Hecho.

Buitenlandse registers of contracten worden in Spanje niet erkend, dus om fiscale redenen kan het verstandig zijn om u hier (en eventueel ook in uw eigen land) in te schrijven of te trouwen. Dit vooral als de erfgenaam fiscaal inwoner is van Andalusië, want in dat geval heeft u voor uw aangifte te maken met Hacienda de Andalusia in plaats van de centrale belastingdienst in Madrid.

Bijvoorbeeld, over dit huis van € 150.000 betaalt een niet-geregistreerde partner € 42.000 (28% in totaal). Als de waarde echter € 300.000 zou zijn, bedraagt de erfbelasting € 110.000 (37%).

 • Liefdadigheidsinstelling of fiscale identiteit:

Als u nalaat aan een liefdadigheidsinstelling of een andere fiscale identiteit, is er geen erfbelasting verschuldigd.

De belastingbedragen zijn progressief met een belastingvrije voet en kunnen worden berekend op het moment van de uitvoering van het erfproces volgens de op dat moment geldende regels.

Fiscale waarde van de nalatenschap en waarde van vroegere bezittingen

De eerder genoemde echtgenoten, kinderen, kleinkinderen en ouders van box I en II betalen wel erfbelasting in Andalusië in de volgende gevallen:

 • Waarde van de erfenis

De waarde van de individuele nalatenschap meer dan 1 miljoen euro is.

 • Eerdere vermogen van de erfgenaam

Het eerdere vermogen van de wettelijke erfgenaam vóór de erving meer dan 1 miljoen euro bedraagt.

Fiscale minimumwaarde vs. marktwaarde voor onroerend goed

De fiscale waarde van een onroerend goed is ofwel de minimale fiscale waarde (die is gebaseerd op de kadastrale waarde vermenigvuldigd met een factor die verschilt per gemeente), de marktwaarde, of een getal daartussen. Hoeft u geen erfbelasting te betalen en wilt u het onroerend goed toch verkopen?

In dat geval kunt u het beste de marktwaarde nemen, die normaal gesproken hoger is. Zo voorkomt u dat u vermogenswinstbelasting betaalt over uw officiële winst bij verkoop. Voor erfgenamen in box III en IV die het eigendom willen behouden, moet door de advocaat (solicitor) worden berekend of het beter is om de minimale fiscale waarde aan te geven om erfbelasting te besparen.

Fiscale waarde voor erving van vruchtgebruik

Erven van het vruchtgebruik van een huis
Erven van het vruchtgebruik van een huis

Via een Spaans testament kunt u het levenslange vruchtgebruik van een woning aan een erfgenaam nalaten zonder hem of haar het ‘naakte eigendom’ na te laten. Dit kan interessant zijn als u wilt garanderen dat uw partner tot het einde van zijn dagen in het huis kan blijven wonen, maar u wel 100% garantie wilt hebben dat uiteindelijk uw kinderen (uw deel van) het huis erven.

De fiscale waarde van het recht van gebruik verschilt per jaar omdat deze gebaseerd is op de levensverwachting (leeftijd) en moet door de advocaat worden berekend. Uiteraard moet het recht van gebruik officieel worden ingeschreven in het kadaster door middel van de erfrechtakte om de erfgenaam maximale juridische garantie te geven.

Aan de andere kant betekent dit ook dat deze erfgenaam een fiscaal NIE document moet hebben. Dit gaat via een volmacht aan het advocatenkantoor. Ook moeten zij IRPF of IRNR-inkomstenbelasting moet betalen over het aandeel in het huis. Ook, als de woning moet worden verkocht, moeten automatisch alle partijen de verkoopaktes tekenen en de betaling van hun aandeel van het huis krijgen.

Het percentage van het gebruiksrecht wordt teruggerekend vanaf 89 jaar, dus een persoon van 70 jaar zal in het dat jaar 19% van het eigendom bezitten. Er is echter een maximum van 50% en een minimum van 10%.

Waarde van een bankrekening

Voor de waarde van een bankrekening of andere bankproducten zoals pensioenplannen wordt de proportionele waarde genomen op de dag van overlijden en dit moet officieel door de bankdirecteur worden gecertificeerd.

Auto´s en andere voertuigen

Voor voertuigen wordt de officiële jaarwaarde gebruikt volgens de officiële jaargegevens van “Trafico”.

Fiscale waarde van inboedel en inventaris

In zeer weinig gevallen worden de inboedel en inventaris van het huis bij testament aan bepaalde erfgenamen nagelaten. In dat geval zal de notaris een berekening maken van de officiële waarde die gerelateerd is aan de totale aangegeven waarde van het onroerend goed. Als de inboedel niet is opgegeven met een extra gemiddelde waarde dan wordt in Andalusië 3% gerekend.

Wanneer moet u de erfbelasting betalen?

Officieel is er een regel van 6 maanden om de erfbelasting te betalen vanaf de dag van het overlijden. Het is echter mogelijk dat de advocaat om gegronde redenen om een verlenging van nog eens 6 maanden vraagt. Daarna moet een percentage rente worden betaald plus eventueel een boete. Box I en II betalen meestal toch al nauwelijks erfbelasting. Als zij niet binnen 6 maanden aangifte doen, hebben zij een kleine boete van een paar honderd euro.

Na vier en een half jaar na de overlijdensdatum vervalt de belastingplicht (inclusief boetes voor te late betaling) volledig.

Betaalt de erfgenaam aan Hacienda de Andalucia of aan de centrale belastingdienst in Madrid??

Indien ofwel de overledene ofwel de erfgenaam in Andalusië woont, moet de belasting bij Hacienda de Andalucia worden aangegeven. Woont de erfgenaam echter in Andalusië maar betaalt hier geen IRPF-belasting? Dan is het in bepaalde gevallen interessant voor de erfgenamen uit box III en IV om te proberen de belasting bij de centrale belastingdienst in Madrid aan te geven. Zij hanteren dezelfde regels en tarieven voor de belasting over het Andalusisch onroerend goed. Ze houden echter geen rekening met bepaalde details. Uw advocaat kan u vertellen of dit een optie voor u is.

Wat als u het geld niet heeft om de erfbelasting te betalen?

Als u een erfgenaam bent in box III of IV kan het zijn dat u de erfbelasting niet kunt betalen. Dit aangezien deze bedragen aanzienlijk kunnen zijn! Dit betekent dat u het onroerend goed niet in het Kadaster op uw naam kunt laten inschrijven. Dan kunt u dus ook niet verkopen. In dit geval zijn er 3 opties.

 • Speciale procedure voor het betalen van erfbelasting vanaf de geërfde bankrekening

In het beste geval heeft de overledene het geld voor de erfbelasting wel op de bankrekening staan. Uw advocaat kan dan een speciale administratieve procedure volgen om al toegang tot dit geld te krijgen en de erfbelasting te betalen. Dit is dus voordat de erfaktes door de Belastingdienst worden goedgekeurd.

 • De koper betaalt de erfbelasting via de aanbetaling van de aankoop

Als de verkoopprijs van een woning zeer aantrekkelijk is, kan de koper bereid zijn om een extra risico te nemen. Dit door ermee in te stemmen de erfbelasting te betalen via zijn aanbetaling om de verkoop mogelijk te maken. Deze overeenkomst wordt geformaliseerd in de prive koopcontract. Een koper loopt natuurlijk een zeker risico dat hij (een deel van) zijn geld verliest als er problemen zijn met de erfenisprocedure.

 • 4,5 jaar wachten tot de erfbelasting verplichting is vervallen

In sommige gevallen besluiten erfgenamen om vier en een half jaar te wachten met de afwikkeling van de nalatenschap. Dit totdat de fiscale betalingsverplichting (inclusief fiscale boetes voor te late betaling) is verstreken. Uiteraard mag een woning in die periode niet worden verkocht en officieel ook niet worden verhuurd.

Zijn er verschillende regels voor erfbelasting voor EU-burgers en niet-EU-burgers, zoals Britten?

Nee, er is geen verschil meer in erfbelasting of procedures tussen Spaanse, EU- en niet-EU overledene burgers of erfgenamen (zoals de Britten na Brexit). De hoogste Europese rechter heeft geoordeeld dat dit discriminatie zou zijn. Er is een termijn van 4 jaar om de erfbelasting terug te vorderen als u te veel zou hebben betaald.

Voor de vermogenswinstbelasting bij verkoop is er echter nog wel een verschil.

Andere belastingen: Plusvalia en IRPF/IRNR inkomstenbelasting

Houd er ook rekening mee dat u misschien geen erfbelasting hoeft te betalen als u onroerend goed erft. Maar dat er in de meeste gevallen wel lokale Plusvalia-belasting. Deze belasting wordt berekend over de jaren van eigendom naar gelang het percentage van het huis dat wordt geërfd. Ons advocatenkantoor zal voor u een berekening maken voor stedelijke eigendommen op basis van de kadastrale referentie en de koopaktes.

Een andere zaak waarmee rekening moet worden gehouden, is de inkomstenbelasting van de overledene. Wettelijke erfgenamen zijn wettelijk aansprakelijk voor elke schuld. Dit is ook inclusief IRPF (fiscaal ingezetenen) of IRNR (niet-fiscaal ingezetenen) tot de datum van overlijden.

Meer informatie over erfbelasting (successiebelasting)

Voor meer interessante informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar ons nieuwsartikel. Spaanse erfbelasting 2021: 10 dingen die u moet weten. U kunt ook onze video over het standaard erfproces bekijken:

 

ADVOCATEN IN MALAGA VOOR NEDERLANDS JURIDISCH ADVIES OVER KOPEN, VERKOPEN OF ERFEN IN ANDALUSIE

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
ALLE CONDITIES
Newsletter
 • TORROX KANTOOR:

 • C/ LA NORIA S/N, EDIF. RECREO II, 1-15
  29793 TORROX (MALAGA), SPANJE

 • MALAGA KANTOOR (OP AFSPRAAK):

 • PASEO REDING 7, 1
  29016 MALAGA (SPANJE)

 • IBAN: ES22 0081 5198 xxxx xxxx 3832

Colegio de Abogados de Mälaga
TORROX KANTOOR

MA/DI/DO: 09:00 - 18:30
WO/VR: 09:00 - 15:00

LOCATIE: 40 KM TEN OOSTEN VAN MALAGA, 10 TEN WESTEN VAN NERJA.
GRATIS PARKEREN VOOR DE ALDI SUPERMARKT (ENTREE ACHTERKANT GEBOUW).

MALAGA KANTOOR

ALLEEN OP AFSPRAAK.

LOCATIE: MALAGA CENTRUM
(LA MALAGUETA).
PARKING CERVANTES, C/ CERVANTES 6

Need help?