Skip to main content
Arvsprocess - bouppteckning i Spanien

Nycklarna till ARVSPROCESSEN FÖR UTLÄNDSKA PERSONER I SPANIEN 2023

Arvsprocess - bouppteckning i Spanien
Arvsprocess – bouppteckning i Spanien

Bouppteckning och arvsskifte

Under de senaste månaderna har vår advokatbyrå stött på mer än en arvsprocess för utländska medborgare (från EU och andra håll) som ägde tillgångar i Spanien vid tidpunkten för deras död. Dessa är i allmänhet personer som ägde en fastighet som en semesterbostad. Men några av dem var också bosatta och skrivna i Spanien när de dog.

Dessa arvsprocesser, när en person med tillgångar i Spanien dör, tenderar att vara påfrestande för arvingarna. Förutom smärtan av att förlora en närstående blir arvsprocessen påfrestande p.g.a. arvingarnas bristande kunskap om arvsreglerna och arvsrätten i ett främmande land, som Spanien.

För arvingar i denna situation kommer vi att försöka förklara de viktigaste punkterna om arvsprocessen – bouppteckning och arvsskifte – för en utländsk person i Spanien.

PRELIMINÄRA PUNKTER OM REGLERNA FÖR EN ARVPROCESS I SPANIEN

Vilken lag ska gälla för arv efter en EU-medborgare med tillgångar i Spanien?

Om en utlänning avlider med tillgångar i Spanien måste vi hänvisa till den europeiska arvsförordningen från 2012, tillämplig på personer som avlidit från den 17 augusti 2015.

Som en allmän regel föreskrivs i denna förordning att arvet efter en EU-medborgare kommer att styras av lagen i det land där personen har sin fasta bostadsort. Denna regel gäller för de 27 medlemsländerna i Europeiska unionen (EU), med undantag för Storbritannien, Irland och Danmark, som anses vara tredjeländer. Det gäller dock för medborgare som i dessa länder som är medlemmar i EU.

Om den avlidne ägde tillgångar i Spanien men inte var bosatt i Spanien, tillämpas därför lagen i landet där han var bosatt.

Vilken lag gäller för arvsprocessen för en icke-EU-medborgare med tillgångar i Spanien?

Om en amerikansk medborgare till exempel har sin fasta bostad i Spanien och dör, gäller spansk lag för hans arv. Om samma person hade dött bosatt i USA men ägde tillgångar i Spanien, skulle hans arv styras av lagen i den amerikanska stat där han senast bodde.

Detta är fallet eftersom artikel 20 i den europeiska arvsförordningen föreskriver universell tillämpning av den lag som anges i förordningen, även när den lagen inte är den i en EU-medlemsstat.

Finns det undantag från den allmänna regeln om att tillämpa lagen i det land där man är bosatt?

Lagen i det land där den avlidne har sin fasta bostadsort kommer inte att gälla för arvet om den avlidne i ett sista testamente, klart och otvetydigt, anger att han eller hon vill tillämpa lagen om sitt medborgarskap på arvet. I detta fall, även om den avlidne var bosatt i Spanien vid tidpunkten för hans eller hennes död, skulle arvsprocessen för tillgångar i Spanien styras av lagen i hans eller hennes medborgarskap. När det gäller medborgare i flera länder kan de välja lagen i något av dessa.

Denna allmänna regel är inte heller tillämplig när det är möjligt att bevisa att den avlidne har en närmare anknytning till ett annat land än det där han har sin fasta bostadsort. Detta skulle till exempel gälla en arbetstagare som är tillfälligt bosatt i ett land av arbetsskäl men som behåller sina tillgångar och familj i landet där han är medborgare.

Vad händer om den avlidne inte har angett tillämpningen av sin nationella lagstiftning i ett testamente?

Spansk arvsrätt och testamente
Spanskt testamente

Om en utländsk person är bosatt i Spanien vid tidpunkten för dödsfallet och han eller hon inte valde att tillämpa lagen i hans eller hennes medborgarskap, kommer spansk lag att vara tillämplig på hela dödsboet. Detta är alltså oavsett i vilket land tillgångarna finns.

Detta är fallet eftersom den europeiska förordningen slår fast att tillämplig lag ska gälla för hela dödsboet, inte bara för tillgångar som finns i Spanien. Den europeiska förordningen fastställer universell tillämpning av samma lag på hela dödsboet.

Uppenbarligen, om den avlidne inte var bosatt i Spanien vid dödstillfället, skulle den tillämpliga lagen för hela dödsboet vara den för hans eller hennes medborgarskap, om det fastställs i testamentet. Eller det land där han hade sin fasta bostad vid tidpunkten för dödsfallet, om den avlidne var bosatt i ett annat land än landet där han var medborgare.

RELEVANTA DOKUMENT OCH INFORMATION FÖR ARVPROCESSEN I SPANIEN

Är det möjligt att ta reda på om den avlidne skrev på ett testamente i Spanien?

För att bekräfta om en person har undertecknat ett testamente i Spanien är det nödvändigt att ansöka om ett intyg om testamente från justitieministeriet. Genom denna ansökan kommer testamenteregistret att intyga om den avlidne undertecknade ett testamente i Spanien, när det undertecknades och inför vilken notarie. När detta intyg väl har mottagits, om den avlidne undertecknat ett testamente, kan arvingen (eller hans advokat) begära en kopia från det notariekontor där det undertecknades.

Det är viktigt att notera att för att ett testamente i Spanien ska vara giltigt, måste det undertecknas av en spansk notarius publicus. Denna notarie kommer att meddela testamente-registret att en person har undertecknat ett testamente på notariekontoret. I vissa fall kan personen inte resa till notarien p.g.a. t.ex. sjukdom eller orörlighet. I så fall kan en lokal notarie också göra ett hus- eller sjukhusbesök.

Det är möjligt att underteckna ett testamente utan att en notarie är närvarande, men vi kommer inte att fördjupa oss närmare i det här fallet, eftersom detta är mycket ovanligt i Spanien och skulle kräva ett rättsligt förfarande för att legalisering ska anses vara giltig.

Vilka dokument behöver arvingar i den spanska arvsprocessen?

Om den avlidne har tillgångar i Spanien och arvet hanteras i enlighet med lagen i den avlidnes nationalitet, eller den där han eller hon är bosatt utanför Spanien, bör arvingarna få ett av följande dokument från ursprungslandet:

 • Europeiskt arvsintyg. Detta är endast möjligt i EU-länder.
 • Bouppteckning och släktutredning. Erhållen i det land där den avlidne är medborgare. Detta är möjligt i EU-länder och icke-europeiska länder.

Utöver något av de nämnda dokumenten är det också nödvändigt att skaffa ett original dödsattest och bevis på om det finns (alternativt inte finns) ett testamente i bosättningslandet.

Om den avlidne ägde en fastighet i Spanien, måste det offentliga överlåtelsebrevet och arvsskiftet undertecknas av arvingarna inför en spansk notarie. Detta dokument är där de får rätt till lagfarten på egendomen och tillgång till de andra tillgångar som den avlidne hade i Spanien. Detta kan vara ett hus, men också ett bankkonto eller fordon.

När denna handling har undertecknats, kommer arvsskattedeklarationen att lämnas in och egendomen kommer sedan att registreras i vederbörande fastighetsregister, så att arvingar blir officiell ägare till den eller de avlidnes egendomar.

Är det nödvändigt att betala arvsskatt i Spanien?

Det är alltid nödvändigt att lämna in en arvsskattedeklaration i Spanien för alla typer av arv. Arvsskatt måste med andra ord alltid betalas i Spanien för egendom och tillgångar i Spanien, oavsett om spansk lag eller lag i ett annat land gäller. Ansvar för arvsskatt härrör från det enkla faktum att ärva tillgångar belägna inom spanskt territorium.

Här bör det noteras att arvsskatten i Spanien uppvisar stor variation, beroende på den spanska autonoma regionen där den avlidne var bosatt eller var den avlidne hade tillgångar om han eller hon var icke-skattskriven. Observera att i Spanien betalar både inhemska, fast bosatta och utländska personer samma arvsskatt (inklusive bosatta utanför EU) och det har inte förekommit några skatteskillnader i denna mening under de senaste åren.

Vad är arvsskatten i Spanien?

Inheritance Tax in Andalusia
Arvsskatt i Andalusien

I Spanien är varje autonom region fri att fastställa sina egna regler för arvsskatt och det finns stora skillnader i beskattning mellan dem. Av denna anledning, när du köper en fastighet för antingen personlig eller investeringsanvändning, är det praktiskt att bekanta sig med arvsskattesatsen i den region där fastigheten ska köpas.

Om du funderar på att köpa en bostad i Spanien är vårt råd att få en uppskattning av den arvsskatt för din tilltänkta arvinge som kan komma att betalas vid dödsfall.

För mer information om detta ämne rekommenderar vi att du läser vårt inlägg från april 2021 om spansk arvsskatt. Den autonoma regionen Andalusien har en av de lägsta arvsskatterna i Spanien. Arvingar såsom en make/maka, barn och barnbarn till den avlidne, betalar ingen arvsskatt i Andalusien, även om det alltid är nödvändigt att lämna in en skattedeklaration.

Är det en bra idé att skriva ett testamente i Spanien?

Om du har tillgångar i Spanien, även om du har ett testamente i ditt ursprungsland, rekommenderar vi alltid att signera ett spanskt testamente  som endast omfattar tillgångar som finns på spanskt territorium.

Det kommer alltid att vara möjligt att välja att tillämpa lagen för ditt medborgarskap i detta testamente. Om du inte är fast bosatt och skriven i Spanien när du undertecknar testamentet, men sedan bestämmer dig för att flytta till Spanien kommer lagen i ditt medborgarskap att gälla för ditt arv istället för spansk lag.

Den ekonomiska kostnaden för detta testamente undertecknat i Spanien är inte hög och kommer alltid att bidra till att göra processen i Spanien enklare och billigare för dina arvingar.

Ett testamente minskar inte skatterna, det vill säga det har inga skattefördelar, men det hjälper arvingar att hantera byråkratin i arvsprocessen som kommer att äga rum i Spanien efter din död.

Tänk också på att spansk lag föreskriver tvångsarvingar och att det inte är möjligt att överlåta dina tillgångar till vem du än väljer. Därför, om spansk lag skulle gälla för ditt arv, måste dessa minimiandelar för tvångsarvingar respekteras.

Är det möjligt att sälja en fastighet i Spanien utan att ha genomfört arvsprocessen?

Många arvingar får en fastighet i arv och överväger att lägga ut den till försäljning då de i många fall inte har något intresse av att behålla den.

Ibland har dessa arvingar inte tillräckliga ekonomiska resurser för att genomföra arvsprocessen i Spanien och betala den potentiella arvsskatten och Plusvalue-skatten. Men efter försäljning av fastigheten skulle de ha ekonomiska resurser för att täcka arvskostnaderna och även få kapitalvinster från försäljningen av fastigheten.

Om arvingarna till fastigheten inte har genomfört arvsprocessen i Spanien, är fastigheten registrerad i fastighetsregistren i den avlidnes namn. Av den anledningen kommer de inte att kunna sälja fastigheten utan att först slutföra den spanska arvsprocessen.

Men i Spanien är det möjligt att släppa ut en fastighet på marknaden genom vilken byrå som helst, även om arvsprocessen inte är avslutad ännu. I detta fall bör eventuella potentiella köpare informeras om att arvsprocessen är igång och att de säljande arvingarna kommer att slutföra den, innan betalning och köpebrevet undertecknas på notariekontoret.

Det är också möjligt att underteckna ett privat försäljningskontrakt, genom vilket köparen kommer att betala ett visst belopp (vanligtvis 10 %) av försäljningspriset och med dessa pengar kommer säljarna/arvingarna att kunna slutföra arvsprocessen och täcka sina utgifter i Spanien. Säljaren kommer att ha tillräckligt med tid efter att det privata avtalet tecknats för att avsluta arvsprocessen och registrera fastigheten i fastighetsregistret, innan köpebrevet undertecknas, då återstoden av försäljningspriset kommer att betalas.

VIKTIGT: Eftersom ett privat avtal kräver att säljaren slutför processen inom den överenskomna tidsramen, är det mycket viktigt att anlita en advokat/advokat specialiserad på (internationella) arvsprocesser. Innan det privata kontraktet undertecknas kommer advokaten att kunna bekräfta att arvingarnas dokumentation är korrekt, vilket skulle minska risken för att eventuella problem uppstår under arvsprocessen i Spanien.

Är det nödvändigt att anlita en advokat för att slutföra arvsprocessen i Spanien?

I Spanien finns det ingen juridisk skyldighet att anlita en advokat för förfaranden av den här typen, men det är komplicerat att slutföra denna process i Spanien utan råd från en advokat specialiserad på dessa frågor, och det verkar inte tillrådligt att avstå.

Det är nödvändigt att skaffa mycket dokumentation och information, och en sakkunnig advokat kommer att spara tid och huvudvärk för arvingarna och säkert också pengar, eftersom advokaten från början bara kommer att fråga dig om det som är nödvändigt i Spanien. Så att arvingarna kan bli ägare till den avlidnes tillgångar.

Till exempel kan det vara viktigt att få en korrekt skattevärdering av fastigheten som ska ärvas om arvingarna har för avsikt att sälja fastigheten senare, så att de kan betala mindre reavinstskatt i Spanien. En advokat kan ge dig en uppskattning av arvsskatten och den kommunala vinstskatten  ”plusvalia” (det senare gäller endast urbana fastigheter) innan du accepterar arvet i Spanien.

Om du ska ärva en fastighet i Spanien är det nödvändigt att skriva på en arvshandling inför en notarie. Advokaten som ger dig råd kan också välja lämplig notarie för att underteckna arvshandlingen, eftersom det finns notarier som har mycket erfarenhet av arv och testamentesärenden för utländska medborgare, medan andra notarier kan vara mindre erfarna och kan kräva mer dokumentation än nödvändigt.

A law firm specializing in inheritance?

C&D Solicitors: Lawyer for property conveyancing and international inheritances in Spain
C&D Solicitors: Advokat för fastighetsköp och internationella arv i Spanien

C&D Solicitors är en advokatbyrå specialiserad på arvsprocesser och testamente i Spanien, med lång erfarenhet av arv och testamentariska frågor. Vi kan ge råd till både EU-medborgare och icke-EU-medborgare sedan 2006. Många nederländska, belgiska, svenska, tyska, brittiska och amerikanska medborgare är vanliga kunder till oss, bara för att ge några exempel.

Vi erbjuder ”full service”-rådgivning under hela processen på ditt modersmål: engelska, holländska, svenska, franska och tyska. Du kan ringa oss på +0034 952 532 582, skicka oss ett WhatsApp-meddelande på +34 639 54 16 02 eller skriva till oss på info@cdsolicitors.com. Vi undersöker ditt ärende, vi skickar information om processen och en kostnadsberäkning för detta, utan några som helst åtaganden.

ADVOKATER I MALAGA FÖR SVENSK RÄTTSLIG RÅDGIVNING OM KÖP, FÖRSÄLJNING OCH ARV I ANDALUSIEN

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Alla villkor
Newsletter
 • TORROX-KONTORET:

 • C/ LA NORIA S/N, EDIF. RECREO II, 1-15
  29793 TORROX (MALAGA), SPANIEN

 • MALAGA-KONTORET:

 • Pº DE SANCHA 12, PISO 2A
  29016 MALAGA (SPANIEN)

 • IBAN: ES22 0081 5198 xxxx xxxx 3832

Colegio de Abogados de Mälaga
TORROX-KONTORET

MÅN/TIS/TIS/TIS: 09:00 - 18:30
ONS/FRE: 09:00 - 15:00

LÄGE: 40 KM ÖSTER OM MALAGA, 10 KM VÄSTER OM NERJA.
GRATIS PARKERING FRAMFÖR ALDI (INGÅNG PÅ BAKSIDAN).

MALAGA-KONTORET

PLATS: MALAGA CENTRUM
(LA MALAGUETA)
PARKERING CERVANTES, C/ CERVANTES

Need help?