Skip to main content
Psykisk oförmåga

TIPS INFÖR PLANERING AV ÅLDERDOMEN, PSYKISK OFÖRMÅGA OCH ARV I SPANIEN

Psykisk oförmåga
Psykisk oförmåga

Livet går väldigt fort. Vi tar oss sällan tillräckligt med tid att tänka på vad som skulle kunna hända om vi skulle få ett allvarligt hälsoproblem som till exampel psykisk oförmåga. I vilken praktisk och juridisk situation skulle vår familj eller vänner hamna om något allvarligt skulle hända oss?

Under våra år som juridiska rådgivare till utländska klienter, har vår advokatbyrå stött på några tråkiga upplevelser med klienter och deras nära och kära. De har utvecklat vissa invalidiserande tillstånd, såsom demens eller Alzheimers. I dessa oförberedda situationer lider både den sjuka personen och familjen kanske ännu mer.

Dessa förhållanden kan leda till situationer där mer ekonomiska resurser plötsligt behövs. Till exempel för att betala för ett äldreboende. Men personens psykiska tillstånd kan medföra allvarliga problem när det gäller att materialisera denna persons resurser eller tillgångar i kontanter.

Det finns olika användbara juridiska instrument om de verkställs under livet och med full handlingsförmåga. De kan hjälpa och underlätta beslutsfattande för nära familjemedlemmar eller en pålitlig vän. Det handlar om att förebygga, i händelse av att vi utvecklar ett psykiskt handikappande tillstånd i framtiden. Eller om vi råkar ut för en olycka som påverkar vår handlingsförmåga.

I juridiska termer, vad händer vid förlust av rättskapacitet?

I här artikeln förklarar vi några av de verktyg som finns i det spanska rättssystemet. Instrument för att underlätta beslutsfattande för våra nära och kära, vid tillstånd som försämrar vår mentala handlingsförmåga.

I den akuta fasen av vissa hälsotillstånd kan en person förlora förmågan att fatta egna beslut, med andra ord vid psykisk oförmåga. Oförmåga påverkar inte bara vardagliga beslut och handlingar utan även kapitalförvaltningen. Tillgångar kan bli ”spärrade” på grund av att personen inte har tillräcklig juridisk kapacitet att underteckna ett köpekontrakt eller ta ut pengar från sitt bankkonto.

Med andra ord, när det gäller viktiga beslut angående tillgångarna, kan en person som drabbats av ett funktionshinder eller allvarlig olycka inte fatta sådana beslut själv. Till exempel vid försäljning av en fastighet som ägs av denna person. En notarie i Spanien får inte godkänna köpebrevet om han eller hon märker att en av säljarna är oförmögen.

Vilken process måste följas för att fatta beslut på uppdrag av en spykiskt oförmögen person?

När en person blir oförmögen, och inte har förutsett detta, är det enda sättet att fatta beslut på hans eller hennes vägnar genom ett rättsligt förfarande. Denna process tar flera månader att lösa och den tiden kan vara ett betydande hinder i dessa situationer. En läkarrapport som bekräftar officiell status för psykisk funktionsnedsättning behövs. Dessutom innebär förfarandet en ekonomisk kostnad. Mestadels finns det en viss brådska i beslutsfattandet och behovet av ekonomiska resurser för att vårda patienten.

I de fall där ett beslut måste fattas som berör en funktionshindrad familjemedlem, måste man gå igenom detta rättsliga förfarande för att få det nödvändiga tillståndet. Detta förfarande kommer att leda till att domstolen utfärdar tillstånd att sälja en fastighet för den funktionshindrade personens räkning. Även för att hantera tillgångar på banken, beroende på syftet med dessa åtgärder.

Vad händer om patienten behöver sjukvård och vägrar att få det?

En person kan behöva sjukhusvård på en vårdinrättning eller ett vårdhem men vägrar all hjälp eller behandling. I de fall där säkerheten står på spel finns det rättsliga rutiner för tvångsinläggning och brådskande tvångsinläggning. Resolutioner utfärdas mycket snabbt. Efter några dagar kommer domaren att besluta om en sådan intagning om det rekommenderas av medicinska rapporter.

Är en fullmakt giltig för att agera för patientens räkning?

En fullmakt är en handling som undertecknas av en notarie. I detta dokument ger personen med full handlingsförmåga befogenheter till ett ombud. Med detta dokument kan ombudet, för uppdragsgivarens räkning, ägna sig åt olika rättshandlingar och/eller transaktioner.

Det är mycket vanligt att utlänningar som köper eller säljer fastigheter i Spanien, skriver under en fullmakt åt en advokat eller en advokatbyrå som är specialiserad på fastighetsrätt. Denna firma kan genomföra processen för att köpa eller sälja en fastighet i Spanien på uppdrag av huvudmannen. Under denna process kommer advokaten att underteckna olika dokument och företräda klienten. Detta gör det möjligt för en köpare att slippa resa till Spanien under processen. Naturligtvis kan fullmakt även ges till en familjemedlem eller vän.

Problemet är att en normal fullmakt kommer att upphöra att gälla om fullmaktsgivaren återkallar den, har psykisk ohälsa eller förlorar sin handlingsförmåga av andra skäl.

Kan en fullmakt vara giltig om fullmaktsgivaren har en psykisk oförmåga?

I en fullmakt kan en särskild klausul ingå som uttryckligen anger detta. Fullmakten kommer att fortsätta att gälla om fullmaktsgivaren i fortsättningen blir psykiskt oförmögen eller oförmögen på grund av en olycka. Med denna klausul kan fullmaktsinnehavaren ägna sig åt avyttring av tillgångar för uppdragsgivarens räkning som blev oförmögen. I det här fallet skulle det vara möjligt att sälja en fastighet eller ta ut pengar från ett bankkonto/portfölj. Även för att fatta beslut i civilrättsliga frågor, som till exempel intagning på sjukhus eller vårdhem. Naturligtvis är denna mycket breda klausul normalt endast giltig för en släkting eller pålitlig vän.

Det är viktigt att vara medveten om förekomsten av sådana klausuler, som gör fullmakten av förebyggande karaktär, mot bakgrund av denna komplexa situation. Dessa klausuler kan vara användbara för alla som är fast bosatta i Spanien. Även när personen inte är bosatt i Spanien, om han eller hon har tillgångar i Spanien, kan det vara intressant. Genom den kan beslut fattas om tillgångarna på uppdrag av den arbetsoförmögna personen utan att man behöver inleda rättsliga förfaranden i Spanien.

Det är mycket lämpligt att ge en make eller partner en sådan fullmakt när tillgångar som t.ex. ett hus delas. Partnern kan då fatta beslut för din räkning om du förlorar din handlingsförmåga. Utan en sådan fullmakt skulle det vara nödvändigt att tillgripa rättsliga förfaranden för att sälja tillgångar som delas eller hålls gemensamt med den psykiskt funktionshindrade personen.

Går det att ge en fullmakt som är giltig först när fullmaktsgivaren blir arbetsoförmögen?

Svaret är ja, även om detta inte är särskilt vanligt. Det är möjligt att bevilja en fullmakt som blir giltig endast om fullmaktsgivaren blir officiellt omyndig och inte kan fatta beslut på egen hand. Om personen aldrig blir arbetsoförmögen kommer fullmakten aldrig att användas.

I en sådan förebyggande fullmakt är det mycket viktigt för fullmaktsgivaren att skriftligen i handlingen ange hur fullmakten kan ackreditera oförmåga. Huvudmannen bör uttryckligen ange om det behövs ett läkarutlåtande eller om det räcker att den som har fått fullmakten bestämmer detta.

Att ge en fullmakt är en förtroendehandling för en viss person eller personer. Det är mycket viktigt att noga fundera över vem som kommer att beviljas sådan makt och i vilket syfte. När detta väl har bestämts är allt som underlättar processen för fullmaktsinnehavaren välkommet.

Vad är ett ”livstestamente”?

Ett livstestamente är ett officiellt dokument där du kan bestämma vilka behandlingar du vill få och vilka du vill avstå när din hälsa försämras oåterkalleligt och du har tappat kapacitet. Detta är ett skriftligt uttalande av en person med full mental kapacitet, med instruktioner om hälsofrågor. Dessa instruktioner måste följas om det finns vissa kliniska omständigheter som hindrar en person från att uttrycka sin vilja personligen.

Det här är ett dokument utformat för att undvika förlängning av lidande, om din mentala situation innebär att du inte kan fatta några beslut. Om du inte håller med om att förlänga ditt liv på konstgjord väg, i situationer där det inte är värt att leva, kommer ett levande att låta dig ”dö med värdighet”.

I Spanien beror detta dokument på varje autonom region. I Andalusien heter det ”Declaración de Voluntad Vital Anticipada” och dokumentet är registrerat i registret över förväntade livstestamenten.

Genom detta dokument kan du också registrera om du vill få dödshjälp om ditt psykiska tillstånd uppfyller de krav som lagen fastställer för att tillämpa denna behandling.

Vad är syftet med ett testamente?

Har du ett spanskt testamente?
Har du ett spanskt testamente?

Ett testamente är ett dokument genom vilket en person bestämmer hur hans eller hennes tillgångar ska fördelas efter döden och till vem. Om den avlidne inte är bosatt i Spanien kommer arvet att förvaltas enligt lagen i landet där han eller hon är medborgare.

Å andra sidan, om den avlidne är fast bosatt i Spanien kommer spansk lag att gälla för arvet. Enligt spansk lag är det inte möjligt att överlåta alla dina tillgångar till den längst levande partnern, vilket de flesta önskar. Detta kan undvikas om en person är bosatt i Spanien och medborgare i ett EU-land. Denna person kan underteckna ett sista testamente i Spanien som anger beslutet att tillämpa dennes nationella lag (enligt medborgarskapet) för hans eller hennes kvarlåtenskap.

Vilka är det viktigaste du bör komma ihåg från det här inlägget?

Om du bor i Spanien eller har en fastighet i Spanien är det viktigt för dig att notera följande:

1) FÖREBYGGANDE FULLMAKT FÖR PSYKISK OFÖRMÅGA

Det är mycket lämpligt att bevilja en sådan till en person som du vill ska kunna bestämma över dina tillgångar om du skulle drabbas av psykisk oförmåga eller om det inträffar en allvarlig olycka som försämrar din handlingsförmåga. Om du ändå ska ge en allmän fullmakt kan det vara intressant att inkludera en förebyggande klausul i denna fullmakt. Den fullmakten kommer att förbli giltig i händelse av att du blir arbetsoförmögen.

2) LEVANDE TESTAMENTE

I Andalusien kallas denna officiella inskrivna förklaring ”Declaraciòn de Voluntad Vital Anticipada”. Den låter dig skriva ner och anteckna dina beslut när det gäller den palliativa vård du önskar få. Den syftar på situationer av arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycka, samt när det gäller dödshjälp. Ett livstestamente kan du aktivera genom att följa instruktionerna på hemsidan för Junta de Andalucia i länken.

3) TESTAMENTE

Ett officiellt testamente signerat inför en notarius publicus ger dig möjlighet att bestämma hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Samt att dra nytta av ditt lands arvslagstiftning även om du bor i Spanien.

Juridisk rådgivning av C&D Solicitors

Det är mycket viktigt när det gäller så viktiga frågor som dessa att få råd från specialister inom spansk arvsrätt. Vår advokatbyrå, C&D Solicitors, är specialiserad och har stor erfarenhet sedan 2006 av att tillhandahålla juridisk rådgivning inom arvs- och fastighetsrätt i Andalusien. Vi tillhandahåller våra tjänster till utländska kunder bosatta och icke-bosatta i Spanien. Vår personal talar engelska, holländska, svenska, tyska och franska. Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna med din fullmakt, testamente eller arv i Andalusien.

 

Författare: Gustavo Calero Monereo (advokat på C&D Solicitors, Malaga/Andalusien)

ADVOKATER I MALAGA FÖR SVENSK RÄTTSLIG RÅDGIVNING OM KÖP, FÖRSÄLJNING OCH ARV I ANDALUSIEN

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Alla villkor
Newsletter
  • TORROX-KONTORET:

  • C/ LA NORIA S/N, EDIF. RECREO II, 1-15
    29793 TORROX (MALAGA), SPANIEN

  • MALAGA-KONTORET (EFTER ÖVERENSKOMMELSE):

  • PASEO REDING 7, 1
    29016 MALAGA (SPANIEN)

Colegio de Abogados de Mälaga

TORROX-KONTORET

MÅN/TIS/TIS/TIS: 09:00 - 18:30
ONS/FRE: 09:00 - 15:00

LÄGE: 40 KM ÖSTER OM MALAGA, 10 KM VÄSTER OM NERJA.
GRATIS PARKERING FRAMFÖR ALDI (INGÅNG PÅ BAKSIDAN).

MALAGA-KONTORET

ENDAST MÖTEN
EFTER ÖVERENSKOMMELSE

PLATS: MALAGA CENTRUM
(LA MALAGUETA)
PARKERING CERVANTES, C/ CERVANTES

Need help?