Bouwen op het platteland in Andalusie

Bouwen op het platteland van Andalusie gelimiteerd toegestaan voor eengezinswoningen

Bouwen op het platteland van Andalusie
Bouwen op het platteland van Andalusie: wanneer is dit toegestaan?

In december 2021 heeft het Andalusische parlement de nieuwe ‘landwet’ (Ley del Suelo) in Andalusië aangenomen, LISTA genaamd, voor het bouwen op het platteland. Eén van de belangrijkste nieuwe kenmerken van deze wet is dat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk is om bouwvergunningen af te geven voor vrijstaande eengezinswoningen op het platteland. Dit is groot nieuws voor eigenaren van landelijke eigendommen, omdat bouwen op het platteland tot nu toe niet was toegestaan en alle gebouwen jonger dan ten minste 6 jaar oud konden worden gesanctioneerd.

Wat is de uitvoeringsstatus van deze nieuwe wet voor bouwen en renoveren op het platteland?

Na de goedkeuring van deze nieuwe wet werkt de regionale regering van Andalusië aan regelgeving om deze te implementeren, hetgeen erg belangrijk is voor de feitelijke toepassing van de nieuwe wet. Momenteel zijn deze voorschriften in conceptvorm in afwachting van goedkeuring en daarom zijn ze nog steeds aan verandering onderhevig.

We zullen -in de laatste paragraaf- de belangrijkste aspecten van deze ontwerpverordening en de nieuwe landwet toelichten met betrekking tot percelen op het platteland en de mogelijkheid om een bouwvergunning te verkrijgen voor vrijstaande woningen. Ook zullen we de nieuwe aspecten behandelen die van invloed zijn op huizen in het systeem van het DAFO / SAFO certificaat, omdat voor het eerst ook grotere renovatiewerkzaamheden zullen worden toegestaan.

Was het in het verleden toegestaan om op het platteland te bouwen?

De vorige wet in Andalusië –LOUA genaamd en aangenomen in 2003- stond de bouw van huizen voor woondoeleinden op onontwikkelde / rustieke grond niet toe, met uitzondering van de mogelijkheid om huizen te bouwen die verband houden met landbouw-, veeteelt- of bosbouwactiviteiten.

Ondanks dit verbod werden echter vele woningen gebouwd zonder bouwvergunning, met onjuiste vergunningen of met vergunningen die later ongeldig/ongeldig werden verklaard. In de provincie Málaga, in gebieden zoals La Axarquía, de Guadalhorce-vallei, de Mijas Sierra of het Ronda-gebied, werden honderdduizenden landelijke huizen gebouwd vanwege de sterke vraag van buitenlandse kopers uit Groot-Brittannië, België, Nederland, Zweden, enz.

Eén van de redenen voor deze grote vraag naar landelijke eigendommen op het platteland van Andalusië is ook dat ze mochten worden ingeschreven in het eigendomsregister (Registro de la Propiedad), vanwege de verstreken tijd en de nalatigheid van de administratie om tegen deze eigendommen op te treden. Deze registratie maakt ze niet legaal, maar het geeft ze wel een betere administratieve status die deze huizen -in combinatie met lagere marktprijzen- aantrekkelijker maakt voor potentiële kopers.

Wat zijn de toekomstige vereisten om op een landelijk perceel te bouwen?

 1. Het perceel mag niet onderworpen zijn aan enige vorm van speciale bescherming, d.w.z. het moet normaal platteland zijn.
 2. Het gebouw moet een afstand hebben van minimaal 25 meter van de rand van het perceel.
 3. Ook moet het land een minimale oppervlakte hebben die we in de volgende paragraaf uitleggen.
 4. Er moet een minimale afstand van 200 meter zijn tot andere gebouwen die voor woondoeleinden worden gebruikt.

a. Wat is de minimale oppervlakte voor percelen om een bouwvergunning op landelijk terrein te verkrijgen?

Het zal mogelijk zijn om te bouwen op wettelijk verkavelde percelen, die in geen geval kleiner mogen zijn dan 2,5 hectare (25.000 m2) per woning. In bosgrond moet de minimale oppervlakte 5 hectare zijn. De verordeningen voorzien echter in de mogelijkheid om deze minimale oppervlakte te wijzigen door middel van subregionale planologische verordeningen. Dit amendement moet gebaseerd zijn op de noodzaak om de ontvolking van plattelandsgebieden tegen te gaan of om plattelandsontwikkeling en de groene en circulaire economie te bevorderen. Zeker is dat dit minimale perceeloppervlak om een bouwvergunning te verkrijgen in veel gemeenten op middellange termijn zal worden aangepast.

b. Hoeveel vierkante meter mag ik bouwen?

De maximale bouwoppervlakte mag niet groter zijn dan 1% van het landelijk perceel of 0,5% in het bosgebied. Wel is het mogelijk dat het algemene stedenbouwkundige instrument van de gemeente constructies en installaties toestaat die aanvullend zijn op de woning, mits hun totale oppervlakte niet groter is dan die van de woning zelf.

c. Wat is de maximaal toegestane hoogte voor bebouwing op landelijk terrein?

De maximaal toegestane hoogte voor deze woningen op het platteland is 7 meter.

d. Geen toestemming om te bouwen als een stedelijke nederzetting wordt gevormd

Een stedelijke nederzetting, ́asentamiento urbanístico ́, wordt gedefinieerd als de vorming of het bestaan van een groep gebouwen in een relatief klein landoppervlak, waarvoor collectieve infrastructuur of diensten nodig zijn die niet geschikt zijn voor het platteland. De nieuwe landwet en haar voorschriften verbieden de vorming van nieuwe stedelijke nederzettingen op het platteland en staan daarom niet toe dat bouwvergunningen worden afgegeven voor huizen die waarschijnlijk een nederzetting zullen vormen.

De wet geeft veel definities van wat kan worden geïnterpreteerd als een stedelijke nederzetting, waarvan sommige enigszins dubbelzinnig zijn en onderhevig aan interpretatie met het verstrijken van de tijd. Eén van de duidelijkste criteria die het bijvoorbeeld onmogelijk maken om een vergunning te verlenen voor een woning op het platteland, is het bestaan van nog eens 6 gebouwen binnen een straal van 200 meter. (Deze 6 gebouwen zouden geen bijgebouwen in percelen binnen die straal omvatten.)

Welke belasting is verschuldigd over het bouwen op het platteland van Andalusie?

De nieuwe wet heeft een compensatiebepaling ingevoerd om constructies op het platteland toe te staan die gelijk zijn aan 15% van het materiële uitvoeringsbudget voor vrijstaande eengezinswoningen. Het is verschuldigd wanneer de bouwvergunning wordt verleend aan de eigenaar of ontwikkelaar, hetzij een particulier of een bedrijf. De regelgeving voorziet in de mogelijkheid voor elke Gemeente om dit bedrag te verlagen via een gemeentelijke verordening.

Voorafgaande toestemming nodig om de vergunning te verkrijgen

Het is verplicht om vooraf toestemming te vragen aan het stadhuis, om te bevestigen dat het mogelijk is om een bouwvergunning te verkrijgen op het rustieke perceel. Deze procedure van voorafgaande toestemming moet bepaalde technische en juridische documentatie bevatten over het perceel en over het geplande gebouw.

Een van de belangrijkste punten van deze vergunning is het informeren van de kadastrale en registerhouders van aangrenzende percelen. De naburige buren kunnen bezwaar maken tegen het gebouw, met het argument dat het de uitvoering van reguliere activiteiten op hun percelen zou verhinderen. Dit verwijst naar veeteelt, bosbouw of landbouwactiviteiten, omdat de bouw van een huis op het platteland als uitzonderlijk wordt beschouwd.

Als een periode van 6 maanden is verstreken vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend en het stadhuis niet heeft gereageerd, wordt deze geïnterpreteerd als geweigerd.

Toestemming Gemeente in geval van verkoop

In het geval dat het stadhuis voorafgaande toestemming verleent, heeft de eigenaar of ontwikkelaar een periode van een jaar om een bouwvergunning aan te vragen. Anders moet er opnieuw voorafgaande toestemming worden verkregen. Deze voorafgaande toestemming zal eigenaren van een perceel dat het met een bouwvergunning wil verkopen, in staat stellen deze procedure uit te voeren en, zodra het stadhuis het goedkeurt, kan het perceel worden verkocht aan een koper met de garantie dat zij erop kunnen bouwen.

Mogelijkheid om huizen te renoveren/verbouwen (DAFO/ SAFO)

Bouwen op het platteland en het certificaat voor geassimileerde uit wijding (DAFO/SAFO)
Bouwen op het platteland en het certificaat voor geassimileerde uit wijding (DAFO/SAFO)

De nieuwe landwet heeft een belangrijke wijziging geïntroduceerd met betrekking tot woningen met de status van asimilado fuera de la ordanación (DAFO / SAFO). De nieuwe wet maakt het mogelijk om deze woningen op te knappen en hun structuren aan te passen. Voorheen mochten deze woningen alleen minimale onderhouds- en conserveringswerken uitvoeren die strikt noodzakelijk waren om de bewoonbaarheid, gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid te garanderen. De mogelijkheid om verbeteringen en renovaties uit te voeren in deze landelijke woningen opent juridisch de deur voor veel eigenaren die een huis op het platteland hebben gekocht, die deze werken tot nu toe niet hebben durven uitvoeren of die dit hebben gedaan en de risico’s op sancties van de Gemeente hebben genomen.

In ons dagelijks werk als advocaat, het geven van juridisch advies tijdens het koopproces van landelijke woningen, zien we dat de meeste kopers renovatie- en verbeteringswerken willen uitvoeren en dat ze dit nu legaal kunnen doen met een gemeentelijke vergunning. Het is erg belangrijk op te merken dat, om een renovatievergunning voor woningen op het platteland te verkrijgen, deze een DAFO / SAFO-resolutie moeten hebben of dat deze procedure moet worden gestart. Zonder de erkenning van DAFO, is het niet mogelijk om vergunningen te verkrijgen voor een landelijk eigendom, noch voor renovatie of behoud van het onroerend goed.

Naar mijn mening, aangezien het soort werk dat kan worden uitgevoerd in een bestaand plattelandshuis is uitgebreid, kan het hebben van een DAFO / SAFO-declaratie voor dit onroerend goed aantrekkelijker zijn, omdat het eigenaren in staat zal stellen hun huizen legaal te onderhouden en te verbeteren.

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocaat van C&D Solicitors (Torrox, Malaga)

Nieuwe belastingwaarde (kadaster referentiewaarde) Spanje

NIEUWE BELASTINGWAARDE VOOR AANKOOP, ERFENIS OF SCHENKING ONROERENDGOED SPANJE

Nieuwe belastingwaarde (kadaster referentiewaarde) Spanje
Nieuwe belastingwaarde (kadaster referentiewaarde) Spanje

De nieuw ingevoerde minimale belastingwaarde voor onroerend goed in Spanje, ingevoerd op 1 januari 2022, wordt “kadastrale referentiewaarde” of in het Spaans “valor de referencia catastral” genoemd. Het oude systeem was gebaseerd op de kadastrale waarde vermenigvuldigd met een factor die per gemeente verschilde en meestal aanzienlijk onder de reële marktprijs lag. Daarentegen benadert de nieuwe belastingwaarde de reële marktprijs veel realistischer, omdat deze – net als een officiële taxatie voor een hypotheek – gebaseerd is op de werkelijke verkoopprijzen in het gebied.

De nieuwe minimale belastingwaarde kan online gecontroleerd worden via de website van het Kadaster worden gecontroleerd door het kadastraal nummer als u een Spaans belastingnummer en een digitaal certificaat heeft. Afgezien van de hoogte van de waarde, is het belangrijkste gevolg van deze wijziging dat het de nieuwe minimale belastingwaarde is geworden die -indien beschikbaar- altijd moet worden aangegeven bij de aankoop van onroerend goed of de verwerving ervan door vererving of schenking / donatie, in het geval de waarde in de akten lager zou zijn.

Wat zijn de effecten op de verschillende soorten onroerendgoed?

In de praktijk heeft deze referentiewaarde geleid tot een algemene verhoging van de oude minimumbelastingwaarde. In Andalusië hebben we bijvoorbeeld gevallen van waardestijgingen gezien in sommige eigendommen van meer dan 30% na 1 januari 2022.

Standaard vs. luxe woningen

Deze nieuwe belastingwaarde heeft echter geen speciale impact op de markt voor luxe woningen, bijvoorbeeld aan de Costa del Sol. We hebben het over gebieden zoals de Golden Mile, Puente Romano of Sierra Blanca in Marbella, maar ook in andere steden met luxe eigendommen zoals Benahavis, Benalmadena, Fuengirola of Mijas, omdat hun huidige marktprijzen relatief hoog zijn.

Rustieke of landelijke woningen (platteland)

Ook zal deze verandering geen effect hebben op rustieke / landelijke eigendommen, om de reden dat deze deze nieuwe belastingwaarde niet hebben gedefinieerd. U kunt in de laatste alinea van dit artikel hoe de Spaanse belastingdienst omgaat met onroerend goed zonder deze minimale fiscale waarde.

Nieuwbouwdeclaraties

Voor nieuwbouwdeclaraties van bestaande woningen, bijvoorbeeld voor een uitbreiding van de woning, geldt deze waarde voor de AJD-zegelrecht belasting (Actos Juridicos Documentados), die in Andalusië sinds oktober 2021 is verlaagd naar 1,2%.

Nieuwbouwwoningen

Bij de aankoop van normale nieuwbouwwoningen van een ontwikkelaar, zoals bij off-plan projecten, is de constructie normaal gesproken nog niet ingeschreven in het kadaster en kan daarom deze kadasterreferentiewaarde ook niet hebben op het moment van de ondertekening van de koopakte. Het is niet legaal voor de belastingdienst om u een naheffing te sturen voor de AJD-belasting op een kadasterreferentiewaarde die is gepubliceerd na de ondertekening van de koopakte.

Dit kan echter wel het geval zijn als u een bestaande nieuwbouwwoning koopt die al de gedefinieerde waarde heeft en voor een lagere prijs wordt verkocht. In dit geval wordt de minimumwaarde alleen gebruikt voor de AJD-belasting, niet voor de 10% btw die altijd wordt berekend over de aankoopprijs in de akte.

Wat zijn de praktische gevolgen van de nieuwe fiscale waarde voor vastgoed?

De nieuwe referentiewaarde is de officiële marktwaarde van onroerende goederen voor fiscale doeleinden, om welke reden deze door belastingplichtigen in aanmerking moet worden genomen bij de aankoop van onroerend goed, erfenis of schenking/schenking na 1 januari 2022.

De nieuwe referentiewaarde verplicht belastingplichtigen de waarde te gebruiken als een minimum bij de betaling van belastingen die zijn gemaakt tijdens deze eigendomsoverdracht. Net als in het vroegere systeem van de minimale fiscale waarde die afhankelijk was van indexfactoren van de verschillende gemeentes, is het doel ervan om belastingplichtigen te verplichten de belasting te betalen met behulp van deze waarde zonder een waardetaxatie te hoeven starten omdat er al een goedgekeurde en vooraf bepaalde referentiewaarde is vastgelegd.

Laat uw advocaat de fiscale waarde in een vroeg stadium controleren

Om uw totale aankoopkosten te weten, kunt u deze waarde natuurlijk het beste in een vroeg stadium laten controleren, bij voorkeur door een gespecialiseerde vastgoedadvocaat, om mogelijke onaangename en dure verrassingen later in het proces te voorkomen. Om deze informatie te raadplegen zijn een belastingnummer en digitaal certificaat van de Spaanse autoriteiten nodig.

Wat zijn de belangrijkste belastingen die worden beïnvloed door de nieuwe belastingwaarde?

De kopers van een tweedehandswoning, de erfgenamen van een onroerend goed of de ontvangers van een schenking worden het meest getroffen door de referentiewaarde wanneer zij een onroerend goed kopen, erven of ontvangen als schenking. Bij deze eigendomsoverdrachten moet de nieuwe eigenaar, erfgenaam of ontvanger de overeenkomstige belastingen op basis van deze referentiewaarde betalen als de referentiewaarde hoger is dan de aankoopprijs of de waarde vermeld in de akte.

ITP overdrachtsbelasting

De referentiewaarde is de fiscale waarde die de minimale waarde van heffing voor de overdrachtsbelasting (ITP) bepaalt, die wordt betaald door de koper van tweedehandswoningen in Spanje. In Andalusië is deze belasting momenteel 7% van de prijs of waarde van het gekochte onroerend goed.

Successierechten/erfbelasting

Evenzo is de referentiewaarde van toepassing op erfbelasting, die minimaal wordt betaald door erfgenamen van een onroerend goed in Spanje. In Andalusië geniet deze belasting, na verschillende wetswijzigingen, momenteel grote vrijstellingen en bonussen voor naaste familieleden.

Schenkingsbelasting

Ten slotte bepaalt deze fiscale waarde ook de maatstaf van heffing in onroerendgoed schenkingen, die worden betaald door schenkingsontvangers. In Andalusië zijn giften ook vaak onderworpen aan veel lagere belastingen, afhankelijk van de relatie met de ontvanger.

De schenking zou worden beïnvloed door deze referentiewaarden, waardoor schenkingsbelastingplichtingen in Spanje hiermee rekening moeten houden in hun aangiften van de inkomstenbelasting. Vergeet niet dat belastingbewoners in Spanje, wanneer ze een woning schenken, het moeten aangeven als een verkoop en belastingen moeten betalen op “veronderstelde” vermogenswinsten. Dit is niet van toepassing op verkopers die geen belastingresident zijn en daarom geen inkomstenbelasting betalen over onroerendgoedgiften in Spanje.

Wat gebeurt er met de belastingen die worden betaald bij de verkoop van een Spaans onroerend goed?

Voor verkopers van onroerend goed, ongeacht of ze fiscaal in Spanje wonen, zijn er twee belangrijke belastingen bij de verkoop van een Spaans onroerend goed, namelijk de inkomstenbelasting (IRPF) en de gemeentelijke belasting die plusvalia wordt genoemd.

Vermogenswinstbelasting

In termen van IRPF betaalt de verkoper belastingen op de winstbelasting verkregen uit de verkoop van het onroerend goed, als er winst is gemaakt met de overdracht. In dit geval, als de overdracht onder bezwarende titel is geweest, d.w.z. onder voorbehoud van betaling van een prijs, heeft de referentiebelastingwaarde geen invloed op de verkoper en kan de belastingdienst op basis daarvan geen betaling van vermogenswinstbelasting eisen. De administratie kan de verkoper alleen verplichten een hogere waarde toe te passen als er al eerder een waardeverificatieprocedure is gestart, maar deze procedure verschilt van kadastrale referentiewaarden.

Plusvalia belasting (Plusvalia)

De nieuwe fiscale waarde heeft ook geen enkele relatie met de Pluswaardebelasting van het Gemeentehuis over de verhoogde waarde van het onroerend goed wanneer het een normale verkoop betreft. Bij donaties heeft het echter wel invloed, dus we raden u aan om uw advocaat hierover te raadplegen.

Worden de lokale IBI-onroerendgoedbelasting of de IRPF / IRNR-inkomstenbelasting beïnvloed door de invoering van dit nieuwe belastingstelsel?

Nee, noch de jaarlijkse IBI-onroerendgoedbelasting van het stadhuis, noch uw IRPF- of IRNR-inkomstenbelasting zal veranderen omdat ze niet worden berekend over de kadastrale waarde en niet over de nieuwe minimale belastingwaarde.

Wat gebeurt er als ik de nieuwe fiscale waarde niet toepas op mijn aankoop of verkoop?

Als de referentiewaarde tijdens de verkoop van een onroerend goed hoger is dan die vermeld in de akte, ontvangt de koper een kennisgeving van de administratie, met een belastingaanslag, om de overeenkomstige belasting te betalen op basis van de nieuwe minimale belastingwaarde van het onroerend goed. Deze aanslag zal zijn om de niet betaalde belasting te betalen over het verschil tussen de referentiewaarde en de aktewaarde, inclusief eventuele vertragingsrente.

Boeteprocedure van de Spaanse belastingdienst

Tegelijk met deze aanslag kan de Administratie boeteprocedures starten, omdat de belastingplichtige de vastgestelde referentiewaarde niet heeft toegepast in de desbetreffende belastingaangifte. De boete zou gelijk zijn aan 50% van de onbetaalde belasting en een vermindering van 30% kan worden toegepast met instemming van de belastingplichtige en tijdige betaling, zoals vastgesteld in de kennisgeving.

Indien de referentiewaarde hoger is dan de werkelijke of aangegeven waarde, moeten belastingplichtigen die ervoor kiezen de belasting op basis van de referentiewaarde niet te betalen, bereid zijn daartegen beroep in te stellen. Anders zal de economische schade groter zijn dan wanneer de belasting op basis van de referentiewaarde zou zijn betaald. Het is niet langer raadzaam om af te wachten wat de administratie doet, want deze beoordeling zal zeker aankomen, samen met een zeer waarschijnlijke financiële sanctie.

Wat als ik het niet eens ben met de fiscale waarde en in beroep wil gaan?

Als u het niet eens bent met de referentiewaarde van het onroerend goed, moet het belangrijkste argument voor een claim zijn dat deze niet de werkelijke marktwaarde vertegenwoordigt. Daartoe is het van essentieel belang dat een taxatie van het onroerend goed wordt verkregen waaruit blijkt dat de referentiewaarde buitensporig is en geen marktwaarde weerspiegelt. Met andere woorden, het is noodzakelijk om een beoordeling te hebben om een fout in de door de administratie vastgestelde referentiewaarde aan te tonen.

Wat zijn de risico’s van een onjuiste belastingaangifte?

Het grootste risico voor belastingplichtigen die een dergelijke vordering instellen, is dat de waarde in deze procedure niet wordt gehandhaafd en dat de referentiewaarde voor belastingdoeleinden wordt bevestigd. In dit geval zou de boete van 50% van het onbetaalde bedrag volledig verschuldigd zijn, zonder verminderingsmogelijkheden, naast de vertragingsrente over dit bedrag, die hoger zou zijn, met name omdat het enkele jaren zou duren voordat de procedure zou zijn afgehandeld. Het zou nodig zijn om de kosten van een taxatie toe te voegen plus de honoraria van de advocaat die bij deze procedure betrokken is.

Hoe groot is de kans op een gunstige oplossing in deze beroepsprocedure?

Aangezien dit pandwaarden zijn die op 1 januari 2022 in werking zijn getreden, is er nog steeds geen precedent voor vorderingen en is het niet mogelijk om te weten wat de bestuursorganen en rechtbanken in de toekomst in deze procedure zullen beslissen.

Nieuwe fiscale waarde versus de officiële taxatie, bijvoorbeeld bij een hypotheek

Ons advocatenkantoor C&D Solicitors heeft momenteel verschillende buitenlandse klanten die onroerend goed hebben gekocht in Marbella, Benalmadena en in Ronda, waar de referentiewaarde aanzienlijk hoger is dan de aankoopprijs. In een van de gevallen werd de aankoop uitgevoerd met een hypotheek en bleek dat de hypotheek taxatie weliswaar hoger was dan de koopsom, maar aanzienlijk lager was dan de referentiewaarde van de woning.

In dit geval, als kopers bereid zijn om een claim in te dienen, is onze aanbeveling voor kopers geweest om de overdrachtsbelasting te betalen op basis van de taxatiewaarde van het onroerend goed, omdat we kunnen begrijpen dat dit de echte marktwaarde van het onroerend goed is, zelfs als deze hoger is dan de aankoopprijs.

Advies voor kopers die bereid zijn deze referentiebelastingwaarde aan te vechten is om een taxatie (taxatie) te hebben waaruit blijkt dat de waarde buitensporig is en op basis daarvan de overdrachtsbelasting te betalen, waarbij hun Koopakte daaraan wordt gehecht. Dit belet de administratie niet om betaling te eisen op basis van de referentiewaarde, maar het kan nuttig zijn tijdens de daaropvolgende beroepsprocedure. Omdat deze verandering echter zeer nieuw is, kan de waarschijnlijkheid van succes in een beroepsprocedure nog niet worden voorspeld en we raden u aan advies in te winnen bij uw advocaat om de kosten versus potentiële voordelen te evalueren.

Wat gebeurt er met woningen zonder de nieuwe fiscale waarde?

Er zijn eigendommen die deze officiële referentiewaarde nog niet hebben. Om deze reden wordt de in de akte aangegeven waarde geacht de marktwaarde van het onroerend goed te zijn en, als de administratie anders bepaalt, zou zij zelf een waarde verificatieprocedure moeten starten.

Minimale belastingwaarde voor rustieke of landelijke woningen

Woningen zonder bijbehorende referentiewaarde omvatten de meeste landelijke eigendommen, d.w.z. eigendommen gelegen in niet-ontwikkelbare grond, zoals chalets, landhuizen, B & B’s, etc. Gelukkig is deze referentiewaarde niet van toepassing op het grootste deel van de aankoop of erfenis van landelijke eigendommen, die zoveel aankooptransacties in Andalusië genereren en de provincie Malaga, op plaatsen zoals la Axarquía, Valle del Guadalhorce of Mijas, waar ze heel gebruikelijk zijn, evenals in de provincies Cádiz en Granada.

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocaat in C&D Solicitors Torrox, Malaga

Spaanse onroerendgoed investering en Golden Visa

SPAANSE VASTGOEDINVESTERING EN HET ´GOUDEN VISUM´

Spaanse vastgoedinvestering en Golden Visa
Spaanse vastgoedinvestering en Golden Visa

Bent u een niet-EU-burger met interesse in investeren in Spanje om een ‘Gouden Visum‘ te bemachtigen? Spanje is een plek met een enorme aantrekkingskracht voor buitenlandse investeerders die op zoek zijn naar een woning. Steden als Madrid en Barcelona, evenals de Costa del Sol en de gehele Middellandse-Zeekust zijn de focus van veel buitenlanders die een eigendom willen kopen om in Spanje te wonen of om het te exploiteren in de toeristische markt. De eerder genoemde investeringsaantrekkingskracht wordt gecombineerd met het in 2013 ingevoerde Gouden Visum voor niet-EU-burgers, dat bestaat uit een verblijfsvergunning voor burgers van buiten de Europese Unie die geïnteresseerd zijn in een legaal verblijf in Spanje.

Het Gouden Visum is bedoeld om vermogende mensen aan te moedigen in Spanje te investeren in ruil voor het verkrijgen van een verblijfsvisum. Dit is een naadloos proces dat ertoe heeft geleid dat tussen 2013 en 2020 24.534 gouden visa aan deze investeerders zijn afgegeven, een cijfer waarin hun familieleden niet zijn meegerekend.

Het verblijfsproces dat het Gouden Visum regelt, concurreert met geen enkele andere verblijfsprocedure in Spanje en biedt enorme voordelen en gemak bij het verkrijgen ervan. Hierdoor kunnen niet-EU-burgers met een aanzienlijk vermogen gebruik maken van deze procedure om in Spanje te verblijven, onder zeer gunstige voorwaarden voor henzelf en hun familieleden. In dit artikel zullen we proberen een overzicht te geven van de belangrijkste voordelen van het Gouden Visum en de vereisten voor het aanvragen ervan voor buitenlandse burgers die investeren in de aankoop van een onroerend goed in Spanje.

Wat is het minimum investeringsbedrag bij de aankoop van een eigendom om een Gouden Visum te bekomen?

Het minimum investeringsbedrag bij de aankoop van een onroerend goed moet 500.000 euro per persoon bedragen, exclusief belastingen en zonder gebruik te maken van een hypotheek of enige vorm van financiering, d.w.z. dit moet het eigen vermogen van de koper zijn. Het is mogelijk om al dit geld te investeren door verschillende eigendommen te kopen, maar het belangrijkste is dat het totaal geïnvesteerde bedrag in dergelijke eigendommen ten minste 500.000 euro bedraagt.

Moet u een enkel onroerend goed kopen of kunt u er meer dan een kopen?

Het investeringsbedrag van 500.000 euro kan worden bereikt door meerdere eigendommen bij elkaar op te tellen. Dit bedrag hoeft niet voor één enkel pand te worden betaald. Zo heeft ons kantoor onlangs een Amerikaans staatsburger geadviseerd tijdens het proces om twee eigendommen te kopen, de eerste in Benalmádena in 2016 en de tweede in Torrox in 2019. Bij het optellen van het geld dat in beide eigendommen werd geïnvesteerd, overschreed onze cliënt een totale investering van 500.000 euro, zodat hij, zodra hij de verkoopakte voor het tweede eigendom had ondertekend, een Gouden Visum kon aanvragen op basis van de totale gedane investering.

Wat als ik gehuwd ben in een gezamenlijk vermogen?

Elke aanvrager moet 500.000 euro investeren en in het geval van een huwelijk met een gezamenlijk vermogen, betekent dit dat het aankoopbedrag 1.000.000 euro moet zijn voor beide echtgenoten om een aanvraag te kunnen indienen. Indien u echter, bijvoorbeeld, een onroerend goed van 500.000 euro in Malaga koopt terwijl u gehuwd bent met een gezamenlijk vermogen, zou voor de doeleinden van een Gouden Visum één van de echtgenoten worden beschouwd als de investeerder en kan de andere echtgenoot een verblijfsvergunning aanvragen als verwant van de hoofdaanvrager. Bij een huwelijk met scheiding van goederen is de procedure dezelfde als die voor gezamenlijke goederen.

Kan ik andere familieleden meenemen met een Gouden Visum?

Het is mogelijk om kinderen onder de 21 jaar mee te nemen die financieel afhankelijk zijn van de hoofdaanvrager. Het is ook mogelijk voor aanvragers om hun ouders mee te nemen, mits zij kunnen aantonen dat zij van hen afhankelijk zijn.

Wat is de uiterste termijn om een aanvraag in te dienen na een aankoop?

Er is geen termijn. Dit betekent dat de aanvraag op elk moment na de aankoop van de woning(en) kan worden ingediend, de enige vereiste is dat deze woningen in 2014 of later moeten zijn gekocht.

Kan ik een Gouden Visum aanvragen via een bedrijf dat een onroerend goed koopt?

Ja, dat is mogelijk, zolang de vennootschap niet in een belastingparadijs is geregistreerd en de aanvrager kan aantonen dat hij of zij er een meerderheidsbelang in heeft. In dat geval is een rapport van het Ministerie van Economische Zaken nodig waarin deze situatie wordt bevestigd. 

Kan ik een aanvraag indienen als ik een stuk grond heb gekocht en van plan ben er een huis op te bouwen?

Ja, het is mogelijk een Gouden Visum aan te vragen als u een huis bouwt op een stuk grond dat u door aankoop hebt verkregen. In Spanje wordt dit type aankoop geclassificeerd als zelfontwikkeling en is het iets heel anders dan de aankoop van een woning buiten een plan van een projectontwikkelaar.

Hoe lang is dit visum geldig?

Een persoon die een Gouden Visum krijgt, heeft 2 jaar de tijd om legaal in Spanje te verblijven en na deze 2 jaar kan een verlenging worden aangevraagd. Deze verlenging geldt voor 5 jaar, op voorwaarde dat de aanvrager kan aantonen dat hij of zij nog steeds eigenaar is van het onroerend goed en dat hij of zij Spanje ten minste eenmaal heeft bezocht tijdens die 2 jaar.

Moet ik belasting betalen in Spanje als ik een Gouden Visum heb?

Met een Gouden Visum kunt u legaal in Spanje verblijven, maar het bezit ervan betekent niet dat u belasting in Spanje moet betalen of dat u automatisch fiscaal resident in Spanje wordt. De verplichting om belasting te betalen in Spanje hangt af van het feit of u langer dan 6 maanden op Spaans grondgebied verblijft; op dat ogenblik zal de belastingdienst die persoon beschouwen als automatisch fiscaal ingezetene in Spanje.

Het Gouden Visum staat de houder en zijn familieleden toe Spanje gedurende meer dan 6 maanden per jaar te bezoeken en zij hoeven Spanje slechts één keer per jaar te verlaten. Daarom zal de belastingdienst u in dit geval, zelfs als u een Gouden Visum hebt, voor belastingdoeleinden als een niet-ingezetene in Spanje beschouwen en zult u belasting in uw land blijven betalen.

Wat zijn de andere voordelen?

 • U kunt zich vrij verplaatsen in het Schengengebied om Europa volledig vrij in en uit te reizen, zonder dat u een visum nodig hebt.
 • De echtgenoot en de hierboven genoemde gezinsleden kunnen tegelijkertijd een verblijfsvergunning aanvragen. Met andere woorden, zij hoeven dit niet na de hoofdaanvrager te doen, wat niet mogelijk is met andere verblijfsvergunningen.
 • Het maakt het mogelijk om automatisch in Spanje te werken.
 • De verwerkingstijd is snel, aangezien er binnen 20 dagen na het indienen van alle documenten een beslissing moet worden genomen en een niet-reactie van de administratie als een goedkeuring wordt beschouwd.

Welke andere vereisten zijn nodig om dit document te verkrijgen?

 • U moet over voldoende financiële middelen beschikken om in Spanje te kunnen wonen. In 2021 moet worden aangetoond dat de aanvrager over ten minste 2.259,60 euro per maand beschikt, plus 564,90 euro extra voor elk familielid dat hem vergezelt.
 • De aanvrager en de vergezellende gezinsleden moeten een ziektekostenverzekering hebben bij een verzekeraar die in Spanje mag werken. Deze verzekering moet te allen tijde geldig zijn en worden overgelegd bij de verlenging van de verblijfsvergunning.
 • Burger zijn van een niet-EU-land.
 • Volwassen zijn.
 • Geen strafblad hebben.

Bovendien moet u een reeks naar behoren gelegaliseerde documenten opstellen, bepaalde kosten betalen en een aantal aanvraagformulieren invullen. Uw advocaat of een advocatenkantoor met ervaring in dit soort procedures kan dit voor u doen.

Kunnen Britse burgers een Gouden Visum aanvragen?

Natuurlijk kan dat. Zodra het Brexit-proces was voltooid, kwamen zij in aanmerking om via deze procedure een verblijfsvergunning in Spanje te verkrijgen. Als zij financieel in staat zijn om te investeren in een woning ter waarde van 500.000 euro of meer, is dit de gemakkelijkste en snelste manier om een verblijfsvergunning in Spanje te verkrijgen.

De voordelen van de verblijfsvergunning die via een Gouden Visum wordt verkregen, overtreffen ruimschoots die van alle andere verblijfsprocedures, zoals het niet-lucratieve visum.

Verschillen tussen het Gouden Visum en het niet-lucratieve visum

Verschillen tussen het Gouden Visum en het niet-lucratieve visum
Verschillen tussen het Gouden Visum en het niet-lucratieve visum

Een niet-lucratief visum is een zeer interessante optie om in Spanje te verblijven, daar bestaat geen twijfel over. Niet alle huizenkopers in Spanje zijn in staat om 500.000 euro uit te geven aan een eigendom. Daarom, als een Britse burger in Spanje wil verblijven na de aankoop van een eigendom of omdat hij een huis wil verhuren in Spanje, kan deze procedure zeer nuttig zijn om legaal in Spanje te verblijven.

Aangezien het hoofddoel van dit artikel erin bestaat het verblijf in Spanje door middel van een Gouden Visum uit te leggen, zullen we volstaan met te zeggen dat een niet-lucrative visum minder voordelig is dan een Gouden Visum, waarvan enkele van de nadelen zijn:

 • De aanvraag moet worden ingediend binnen een periode van 90 dagen voor aankomst in Spanje, d.w.z. voor de verhuizing naar Spanje, het moet worden verkregen bij de Spaanse ambassade of het consulaat van het land waar de aanvrager woont.
 • De geldigheidsduur is 1 jaar en kan met 2 jaar worden verlengd.
 • Het is geen werkvergunning. Het staat alleen verblijf in Spanje toe, maar geeft de houder niet het recht om te werken.
 • De houder moet ten minste 6 maanden in Spanje wonen en wordt daarom beschouwd als fiscaal ingezetene in Spanje, zodat hij in Spanje belasting moet betalen als ingezetene.
 • Het is mogelijk om gezinshereniging te verkrijgen met een niet-belastingvrij visum, maar men moet verschillende jaren wachten alvorens een aanvraag in te dienen.
 • Net als bij het Gouden Visum moet u voor 2021 een maandelijks inkomen van 2.259,60 euro kunnen aantonen, een ziektekostenverzekering afsluiten en geen strafblad hebben.

Wat als ik vragen heb of een advocatenkantoor nodig heb om mij te adviseren bij het verkrijgen van een Gouden Visum?

In dat geval is het belangrijk dat u op zoek gaat naar het bedrijf of de firma die u het meeste vertrouwen kan geven tijdens deze procedure.

C&D Solicitors is een advocatenkantoor gelegen aan de Costa del Sol, dat gespecialiseerd is in het verstrekken van juridisch advies bij de aankoop van onroerend goed door buitenlanders in Andalusië. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuwe woning (off-plan), zelfbouw of de aankoop van een gebruikte woning (tweedehandse woning), wij hebben ruime ervaring en kunnen u uitgebreid advies geven, van A tot Z.

Wij kunnen u ondersteunen tijdens het gehele proces van het kopen van een onroerend goed in Spanje en het verkrijgen van een Golden Vida. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een gratis eerste consult of een vrijblijvende offerte.

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocaat bij C&D Solicitors, Malaga

TAXES FOR PROPERTY PURCHASES ANDALUSIA 2021

ANDALUSIE VERLAAGT ONVERWACHTS BELASTINGEN VOOR HUISAANKOPEN 2021

BELASTINGEN VOOR HUISAANKOPEN ANDALUSIE 2021
BELASTINGEN VOOR HUISAANKOPEN ANDALUSIE 2021

Als u vanaf nu en voor de rest van 2021 een onroerend goed in Andalusië koopt, betaalt u als koper minder belasting. Degenen die op dit moment bezig zijn met de aankoop van een onroerend goed, zullen minder belastingen voor huisaankopen hoeven te betalen dan eerst het geval was. Dinsdag 27 april heeft de Junta de Andalucía onverwachts en met spoed een decreet goedgekeurd dat de ITP overdrachtsbelasting en het zegelrecht (AJD) voor de rest van het jaar 2021 verlaagt.

De regel heeft als doel de vastgoedmarkt voor de aankoop van woningen te stimuleren in 2021 door de belastingkosten voor kopers in Andalusië te verlagen. Er wordt gehoopt om op deze manier de vastgoedsector, die ook zwaar getroffen is door de pandemie als gevolg van de COVID-19, een impuls te geven.

Wat is de besparing op belastingen voor huisaankopen (tweedehands onroerend goed)?

Er wordt een vast tarief voor de ITP overdrachtsbelasting ingevoerd van 7% in plaats van 8%. Ook worden de belastingschijven van 9% en 10% afgeschaft. Deze waren van toepassing op aankopen waarvan de prijs hoger was dan respectievelijk 400.000 euro en 700.000 euro. 7% wordt het vaste en enige belastingtarief ongeacht de aankoopprijs.

Oftewel, aankopen met een hoge prijs zullen een grotere belastingbesparing hebben, aangezien de markt van tweedehands luxewoningen het meest van deze belastingverlaging zal profiteren.

Wat zijn de belastingbesparingen voor nieuwe of off-plan aankopen?

Bij deze aankopen is de vermindering veel lager, aangezien de aankoop van een onroerend goed off-plan wordt belast via BTW (IVA) van 10% en door de belasting op zegelrecht (AJD), waarvan het belastingtarief 1,5% bedroeg. Met de hervorming gaat de AJD van 1,5% naar 1,2%, waardoor de kopers of investeerders van nieuwe woningen het minst van deze hervorming profiteren.

Dit is belangrijk, omdat in Andalusië, vooral in Malaga en in het algemeen aan de Costa del Sol, de off-plan of nieuwbouw aankoop van onroerend goed een zeer belangrijk deel van de onroerend goed markt vertegenwoordigt, met name onder buitenlanders uit landen zoals Engeland, Frankrijk, België, Nederland, Zweden … enz.

Wanneer treedt het in werking en tot wanneer is het van toepassing?

Deze vermindering is op woensdag 28 april j.l. in werking getreden en alle aankopen die na deze datum worden verricht, zullen van deze belastingvermindering kunnen profiteren. Maar blijf bij de les met het aankopen, want deze regel is van kracht tot 31 december 2021. Dat wil zeggen dat kopers op 1 januari 2022 dezelfde belastingen zullen betalen die zij voorheen betaalden.

Aanbeveling voor besparing op belastingen voor huisaankopen in Andalusie

Als u op zoek bent naar een woning om te kopen in Andalusië of bezig bent met de aankoop, bespreek dan met uw advocaat de belastingbesparingen die kunnen worden gemaakt door de verkoop in 2021 af te ronden, voor het geval u geïnteresseerd bent in het versnellen van het proces.

 

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocaat bij C&D Solicitors, Torrox (Malaga)

SPAANSE ERFBELASTING 2021: 10 DINGEN OM TE WETEN

Spaanse erfbelasting (successiebelasting) in Andalusie
Spaanse erfbelasting (successiebelasting) in Andalusie

Bent u een inwoner of huiseigenaar in Spanje en heeft u zich ooit afgevraagd hoe het zit met de Spaanse erfbelasting? Deze informatie kan nuttig voor u zijn als u nu een huis of ander bezittingen heeft in Spanje of erover nadenkt om onroerend goed te kopen als investering.

Ik zal proberen een aantal veel voorkomende twijfels weg te nemen en een aantal voorbeeldberekeningen maken, zodat u begrijpt hoe deze belasting in Spanje werkt en wat de huidige tarieven in Andalusië zijn.

Als advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het verstrekken van juridisch en fiscaal advies aan buitenlanders in Andalusië, zijn wij in erfenis procedures met cliënten bepaalde onaangename situaties tegengekomen. Deze gevallen hadden een grote financiële impact op de erfbelasting en sommige ervan hadden vermeden kunnen worden met het juiste fiscale advies en de juiste voorbereiding.

1. Pas op! In SPANJE heeft elke regio een ander erfbelasting tarief. 

Het grote verschil in het betalen van meer of minder erfbelasting in Spanje hangt af van de autonome gemeenschap waar u verblijft, aangezien elke regio een andere regelgeving heeft, met zeer verschillende belastingtarieven.

Als u zich zorgen maakt over hoeveel erfbelasting een erfgenaam zal betalen, moet u weten welke voordelen beschikbaar zijn in de autonome gemeenschap waar u uw vermogen heeft of waar u overweegt een huis te kopen.

2. Ja, dat klopt; niet-residenten in Spanje betalen dezelfde erfbelasting als residenten.  

Er bestaat in Spanje een verplichting om erfbelasting te betalen wanneer een persoon een goed erft dat zich op Spaans grondgebied bevindt, ongeacht of hij inwoner van Spanje is. Sinds de uitspraak van 2018 in Spanje, zijn residenten en niet-residenten, of ze nu EU-burgers zijn of niet, onderworpen aan dezelfde regelgeving op het gebied van erfbelasting in Spanje.

Met andere woorden, als u een expat bent of in uw land van herkomst verblijft, zal dit geen verschil maken wat betreft de te betalen erfbelasting in vergelijking met wat iemand die in Spanje resident is zou betalen.

Maar pas op! U mag de successierechten die in Spanje moeten worden betaald niet verwarren met de wet die de Spaanse erfprocedure regelt en de wet op de verplichte erfgenamen in de Spaanse Successiewet. Als u wilt weten wat dit betekent, bekijk dan de video van C&D Solicitors:

3. Aan welke instantie betaal je de Spaanse erfbelasting voor niet-residenten?

Het enige verschil tussen residenten en niet residenten is de administratieve instantie die belast is met de inning van de belasting. Als u resident bent in Spanje, is de administratieve instantie die deze belasting int, de autonome gemeenschap waar u woont, maar als u niet resident bent, is dit de afdeling niet residenten van het centrale administratieve belastingkantoor in Madrid.

Maar zelfs als u niet resident bent en bijvoorbeeld een onroerend goed in Malaga erft, en u deze belasting bij het ministerie van Financiën in Madrid aangeeft, kunt u nog steeds profiteren van de Andalusische belastingregels, wat de reden is dat niet-residenten erfgenamen in Spanje hetzelfde betalen als residenten.

4. Wat is de duurste erfbelastingregio in Spanje?

Andalusië is momenteel een van de regio’s in Spanje waar de laagste erfbelasting en schenkingsrechten voor directe familieleden van de overledene gelden, als gevolg van de belastingvoordelen en vrijstellingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Cantabrië en Galicië zijn twee andere gemeenschappen met de laagste erfbelasting in Spanje, samen met Madrid, Extremadura en Murcia. Gemeenschappen zoals Asturias, Castilla y Leon en Valencia hebben echter zeer hoge tarieven voor de successierechten.

Toch hebben deze wijzigingen niet voor alle groepen erfgenamen gevolgen gehad en blijft het een zeer dure belasting voor sommige verre verwanten, alsook voor erfgenamen zonder officiële familierelatie met de overledene.

Als u dus bijvoorbeeld overweegt uw geld te investeren in de aankoop van een huis voor toeristische verhuur in Spanje, dan is wat successierechten betreft de Costa del Sol (Andalusië) veel aantrekkelijker dan de Costa Blanca (Alicante).

5. Hoe wordt de successiebelasting gerekend over een Spaans eigendom?

Het tarief van deze belasting is progressief, naar gelang van de waarde van het nalatenschap, d.w.z. hoe hoger de waarde van de activa, hoe hoger de erfbelasting wordt.

Tarief van de erfbelasting en schenkingsrechten op het gehele Spaanse grondgebied
Tarief van de erfbelasting en schenkingsrechten op het gehele Spaanse grondgebied

 

 

Op het resultaat van de toepassing van het tarief van deze belasting worden vermenigvuldigingscoëfficiënten toegepast, waardoor het verschuldigde bedrag hoger kan worden.

Naar gelang van de graad van verwantschap en het reeds bestaande vermogen van de erfgenamen kan deze coëfficiënt hoger of lager zijn. Hoe lager de graad van verwantschap met de overledene en hoe groter het vermogen van de erfgenaam, hoe hoger de erfbelasting wordt.

Vermenigvuldigingscoëfficiënten voor successierechten in Andalusië
Vermenigvuldigingscoëfficiënten voor successierechten in Andalusië

 

6. Welke erfgenamen betalen de minste belasting?  

Nakomelingen of (geadopteerde) kinderen, evenals echtgenoten en bloedverwanten in opgaande lijn. Dit betekent dat kinderen, echtgenoten/echtgenotes, kleinkinderen en ouders in Spanje de minste erfbelasting betalen. Dit zijn familieleden die bij de belasting worden ingedeeld in de groepen I en II.

Het is goed om te weten dat de belastingvoordelen die voor directe familieleden bestaan, sterk verschillen naargelang van de autonome gemeenschap waar de goederen zich bevinden of waar zij wonen en verblijven, aangezien elke autonome gemeenschap haar eigen regelgeving heeft. De verschillen in erfbelasting in Spanje zijn enorm!

7. Hoeveel Spaanse erfbelasting wordt betaald door naaste familieleden in Andalusie?

Deze groep erfgenamen valt onder de groepen I en II en zij kunnen een vermindering wegens verwantschap toepassen van maximaal 1.000.000 euro per erfgenaam aan successierechten. Als elk van hen minder dan dat bedrag erft, is er geen erfbelasting verschuldigd.

Om deze vermindering in Andalusië te kunnen toepassen, mogen de eigen bezittingen van de erfgenamen vóór de erfenis ook niet meer dan 1.000.000 euro bedragen. Het lijdt geen twijfel dat in Andalusië weduwen en weduwnaars veel minder successierechten betalen dan in andere autonome gemeenschappen in Spanje, waardoor de inning van deze belasting in Andalusië aanzienlijk is gedaald.

8. Welke erfgenamen betalen de meeste successiebelasting in Spanje?

Personen die verwant zijn in de 2e en 3e graad van de familie, zoals broers en zussen, neven, nichten, zwagers en schoonzussen, maar ook andere, meer verre verwanten zoals neven en nichten, oudooms, oudtantes en vreemden.

Dit zijn zonder twijfel de erfgenamen die in Spanje de hoogste erfbelasting betalen en zij worden ingedeeld in de groepen III en IV van de belasting. In Andalusië en andere autonome regio’s is deze groep erfgenamen geen uitzondering en betalen zij een zeer hoog tarief van de erfbelasting.

9. Hoeveel belasting wordt er normaal betaald over een eigendom in Andalusie?

Als u in groep I of II zit, betaalt u niets, tenzij de woning meer dan 1.000.000 euro waard is. Maar als de erfgenaam tot groep III behoort, zoals een broer of zus, oom, tante, neef, nicht of schoonfamilie, die ten minste de twee jaar voor het overlijden bij de overledene heeft gewoond, wordt een bonus toegepast ter waarde van 95% tot 100% van de waarde van de woning. In het laatste geval moet de woning nog 3 jaar na het overlijden worden aangehouden.

Er zijn nog andere kortingen in Andalusië, zoals voor erfgenamen met een handicap, de verwerving van een eenmanszaak en boerderijen.

10. Wat is de uiterste termijn (deadline) om erfbelasting te betalen? 

De termijn is 6 maanden na de overlijdensdatum en indien de belasting onbetaald blijft, kan de belastingadministratie een procedure inleiden om de betaling van de belasting te eisen, met de mogelijkheid om boetes op te leggen. Indien er echter gegronde redenen zijn, is het mogelijk om een verlenging van de termijn met 6 maanden aan te vragen en dit verzoek moet binnen 5 maanden na het overlijden worden ingediend.

Na vier en een half jaar vanaf de datum van overlijden kan de overheid geen betaling van deze belasting meer eisen. In dat geval zou de belasting nihil zijn omdat zij verjaard is.

VOORBEELDEN: Spaanse successiebelasting berekeningen in Andalusie

 1. De Nederlandse broers Frank en Mark erven het onroerend goed van hun vader in Almuñécar, getaxeerd op 300.000 euro. In dit geval is het antwoord duidelijk: elk van hen zou nul successierechten betalen.
 2. Nu erven broers Frank en Mark het onroerend goed van hun oudere broer Jan in Fuengirola, geschat op 300.000 euro. In dit geval zou elk van hen 50% van het eigendom erven, geschat op 150.000 euro. De enige bonus die zij mogen toepassen is de eerste 7.993,46 euro, waarvoor elk van hen aan de staat een bedrag van 31.393,56 euro zou betalen
 3. Tenslotte erven broers Frank en Mark het eigendom van hun vriend Martin in Marbella, dat wordt geschat op 300.000 euro. In dit geval zou elk van hen 50% van het eigendom erven, geschat op 150.000 euro. In dit geval kan geen vermindering worden toegepast, zodat zij belasting zouden betalen over het volledige ontvangen bedrag, wat resulteert in een betaling van 42.523,07 euro van elk.

Laatste opmerking: Wat is het effect van Spaanse erf- en donatiebelasting op de huizenmarkt?

Als u overweegt een huis te kopen in Spanje en u hebt alles gelezen wat we hierboven hebben uitgelegd, dan hebt u zich waarschijnlijk gerealiseerd dat erfbelasting en schenkingsrechten een aanzienlijke invloed hebben op de vastgoedmarkt in Spanje en de keuze van de autonome gemeenschap om zich te vestigen.

Excessief hoge tarieven in sommige regio’s en extreem lage tarieven in andere conditioneren de investeringsbeslissingen van potentiële huizenkopers aan deze trends. De erfbelasting in Spanje hebben een directe invloed op het financiële gedrag van kopers en de beslissing over waar in Spanje zij willen wonen of een woning willen kopen.

U kunt nog meer interesante informatie lezen over dit onderwerp op onze webpagina Erfbelasting Andalusie. Indien u een advocaat nodig heeft die gespecialiseerd is in erfbelasting en schenkingsrechten, stuur ons dan een bericht via het onderstaande contactformulier.

 

Als u geïnteresseerd bent in het thema van Spaanse erfenissen, dan wilt u wellicht ook de volgende artikelen lezen:

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocaat bij C&D Solicitors, Torrox (Malaga)

Home Insirance

EEN WONING IN SPANJE EN DE HUISVERZEKERING: WAT MOET JE WETEN?

Huisverzekering voor woning in Spanje
Huisverzekering voor woning in Spanje

Een woning kopen in Spanje is een grote economische investering en natuurlijk wilt u dit doen met een zo laag mogelijk risico. Daarom is het zeer belangrijk om juridisch advies in te winnen en een gespecialiseerde advocaat in dienst te nemen die u zal helpen bij het volledige aankoopproces zodat u alle rechtszekerheid heeft en alle relevante informatie over de aan te kopen woning kent. Het is echter ook belangrijk vooraleer de aankoopakte van het onroerend goed wordt ondertekend een huisverzekering aan te sluiten om eender welk risico van financieel verlies te voorkomen als gevolg van mogelijke incidenten zoals diefstal, waterschade of brand. Een huisverzekering aansluiten voor de gemoedsrust van de eigenaar en de gedane investering is duidelijk van groot belang.

Dit artikel is geschreven om enkele begrippen voor buitenlandse huiseigenaren in Spanje te verduidelijken zodat ze het belang van een huisverzekering kunnen begrijpen. In geval van aankoop met een hypotheek zal de bank u adviseren en aanbevelen een huisverzekering af te sluiten want in geval van ernstige schade aan de gehypothekeerde woning zal de bank de betaling van het geleende geld willen garanderen.

Aan het eind van het artikel hebben we het over huisverzekeringen in woningen op het platteland die met of zonder DAFO/SAFO werden gebouwd in Andalusië.

 

Wat is de inboedel- en opstalverzekering?

De huisverzekering is gebaseerd op twee fundamentele begrippen: de inboedel en de opstal.

 1. Opstal (continente) bestaat uit de constructieve en structurele elementen van een gebouw of woning, of het nu gaat om muren, plafonds, vloeren of installaties zoals onder andere verwarming, water of elektriciteit.
 2. Inboedel (contenido) wordt gevormd door de bezittingen van de personen die in het appartement wonen, zoals meubilair, elektronische apparaten, persoonlijke voorwerpen, kleding, juwelen, kunstvoorwerpen, enz.

Wat is de juiste waarde voor de inboedel?

Om de waarde van de inboedel juist te berekenen, raden wij u aan om er even over na te denken hoeveel het u zou kosten om de voorwerpen terug aan te kopen die u nu in uw woning heeft, kamer per kamer. Juwelen of contant geld hebben een specifieke waardebepaling voor de huisverzekering en kunnen tot een bepaalde limiet of onder bepaalde voorwaarden worden verzekerd. In dit geval moet deze informatie worden doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij zodat er rekening mee kan worden gehouden in de polis.

En wat is de juiste waarde voor de opstal van de huisverzekering?

Bij een incident dat gevolgen heeft voor de opstal, bijvoorbeeld bij een brand, zal de verzekeringsmaatschappij een vergoeding betalen op basis van de kosten voor het herbouwen van de woning, met andere woorden, de potentiële kosten voor het volledig opnieuw bouwen van de woning moeten worden berekend. De uit deze berekening resulterende waarde is de waarde die in de huisverzekering moet worden opgenomen als de opstalwaarde.

Een zeer gebruikelijke manier om deze waarde te berekenen is door gebruik te maken van de gemiddelde geschatte waarden voor de bouw gepubliceerd door de Vereniging der Architecten. Een voorbeeld:

De heer Olle Johansson, van Zweedse nationaliteit, heeft in 2020 zijn nieuwe woning in de stad Malaga gekocht. Het is een appartement van 120 vierkante meter. Volgens de gemiddelde geschatte waarden voor de bouw van de Vereniging der Architecten van Malaga bedraagt de waarde per gebouwde vierkante meter voor 2020 809 euro. Dat wil zeggen dat de waarde van de opstal voor die 120 vierkante meter 97.080 euro zou zijn. Als er een garage en een berging is, moeten beide ook apart van de woning worden berekend zodat de verzekering deze dekt.

Een ander voorbeeld: Heer Jan Van Poppel, van Nederlandse nationaliteit, gaat een huis kopen op het platteland in de zone van Mijas (rustiek perceel) dat 200 gebouwde vierkante meter omvat plus een zwembad van 30 vierkante meter wateroppervlakte. De waarde van de gebouwd vierkante meter voor een vrijstaand huis op het platteland is 984 euro en de waarde van het zwembad 445 euro per vierkante meter. De totale waarde van de opstal bedraagt dus ongeveer 210.150 euro.

De opstalwaarde gelijk aan de aankoopprijs

Bij het kopen van een woning en het afsluiten van een huisverzekering denken we vaak aan een waarde voor de huisverzekering die zo dicht mogelijk aansluit bij de aankoopprijs die voor de woning werd betaald. Maar deze redenering is misleidend, omdat we rekening moeten houden met het feit dat de grond waar het huis is gelegen niet onder de huisverzekering valt. Het perceel blijft immers altijd waar het ligt. In het geval van een ernstig incident hoeft u alleen de kosten van de herbouw van de woning te verzekeren aangezien u al eigenaar bent van de grond. De waarde van deze grond is echter wat de prijs van een woning duurder maakt bij de meeste stedelijke aankopen. Het kopen van een huis in de Golden Mile van Marbella, in het centrum van Málaga of aan het strand in Nerja is bijvoorbeeld duur omwille van de plaats (grond) waar de woning zich bevindt en niet zo zeer door de herbouwwaarde.

Verbouwen is veel goedkoper dan kopen als je het land al in bezit hebt. Het belangrijkste is te zorgen voor een werkelijke herbouwwaarde in geval van ernstige schade. We hebben het dan ook over het geven van een werkelijke waarde aan de opstal van uw eigendom.

U moet er ook rekening mee houden dat wanneer u uw woning in een appartementencomplex heeft en in het geval van een ernstig incident dat het gebouw aantast, de gemeenschapsverzekering van de VVE (Vereniging van Eigenaren of Comunidad de Propietarios) een deel van de schade dekt die alleen de gemeenschappelijke elementen van het gebouw betreft. Gevel, dak, terrassen, bijvoorbeeld, zijn elementen waarvan de schade in geval van brand zal worden vergoed door de verzekering van de Vereniging van Eigenaren. Met andere woorden, als u een appartement koopt, moet u uw opstal verzekeren, dus in deze gevallen moet alleen de herbouwwaarde van uw woning worden berekend. Als u boven die herbouwwaarde zit, bent u oververzekerd in uw huisverzekering en als u onder die waarde zit, bent u onderverzekerd.

Wat gebeurt er in geval van oververzekering?

Indien u een appartement bezit van 100 vierkante meter met een opstalwaarde van 300.000 euro omdat dit de prijs was die u heeft betaald bij de aankoop van de woning. Bij een ernstig incident waarbij het huis moet worden verbouwd, zal de verzekeraar nooit méér betalen dan de herbouwwaarde en dat zou in principe zo’n 80.000 – 90.000 euro zijn.

In dit geval betaalt de eigenaar elk jaar een zeer hoge premie voor zijn verzekering zonder dat dit nodig is omdat de verzekeraar alleen de herbouwwaarde van het onroerend goed zal betalen. Zelfs – in extreme gevallen – zou de verzekeringsmaatschappij kunnen begrijpen dat er sprake is van kwade trouw bij het afsluiten van de verzekering en dit zou een groot probleem kunnen zijn, aangezien zij de polis nietig zouden kunnen verklaren en de bedragen die in geval van een schadegeval verschuldigd zouden zijn, niet zouden betalen.

Wat gebeurt er in geval van onderverzekering?

Als de opstal of de inboedel onder de werkelijke waarde van het gebouw of het meubilair wordt berekend, zal de verzekeraar de schade niet voor 100% vergoeden, ook al is het bedrag van de schade lager dan de waarde van de verzekering. Als bijvoorbeeld de werkelijke herbouwwaarde van het gebouw 100.000 euro is en de opstal in de polis werd berekend op 60.000 euro, hebben we te maken met een woning die slechts voor 60% verzekerd is. Je zou denken dat ieder incident van 60.000 euro of minder door de polis wordt gedekt maar in werkelijkheid is dat niet het geval.

Bijvoorbeeld, in het geval van een kleine brand met schade ter waarde van 10.000 euro, begrijpt de verzekeraar dat 40% van het genoemde incident niet is verzekerd door de polis aangezien zij slechts 60% van de waarde van de opstal heeft verzekerd. De verzekeraar zal dus slechts de waarde van 6.000 euro vergoeden, dus altijd verhoudingsgewijs voor ieder incident.

Speciale verzekering: luxewoningen

Als u eigenaar bent van een luxewoning of u overweegt een luxewoning te kopen, is de schatting van de herbouw- of vervangingswaarde op basis van de coëfficiënten van de Verenigingen van Architecten waarschijnlijk een methode die niet geldig is voor dit type woning. Bij dit type woningen is het belangrijk om de te verzekeren opstal te berekenen aan de hand van de kosten voor de herbouw van de woning met objectieve parameters. Dat wil zeggen, als deze woning zeer hoge kwaliteiten heeft in domotica-apparatuur, isolatie, aluminium of houten timmerwerk, vloeren, kranen, sanitair, airconditioning, etc., is het nodig om rekening te houden met deze waarden en deze toe te voegen aan de opstal.

Zoals reeds werd gezegd, moet de opstalwaarde een zo exact mogelijke schatting zijn van wat het zou kosten om het huis met dezelfde kwaliteiten te herbouwen. In dit geval is het zeer belangrijk om de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van de “bijzonderheden” van de woning zodat zij zoveel mogelijk informatie hebben en zo kunnen bewijzen waarom de waarde van het gebouw hoger is dan de gemiddelde herbouwwaarden. Alle aankoopfacturen en betalingsbewijzen voor dit hoogwaardig meubilair zijn van groot belang om de kosten aan te tonen.

Wat is het verzekeringscompensatieconsortium?

Iedereen die in Spanje een verzekering heeft afgesloten, van welk type dan ook, betaalt een klein deel van de prijs aan het consortium. Het consortium is een openbare bedrijfsentiteit, die ongevallen dekken zoals overstromingen, terrorisme, atypische cyclonale stormen, natuurbranden of andere risico’s die onder de “verzekeringsregulering van buitengewone risico’s” vallen en die niet door de verzekeringsmaatschappijen worden gedekt aangezien deze ongevallen uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Wanneer dit soort schade zich voordoet, dekt de verzekeringsmaatschappij deze niet aangezien het consortium zich garant stelt om de houders van de polis te vrijwaren zodat zij in deze situaties niet onbeschermd blijven.

Landelijke woningen en de opstal bij huisverzekeringen

We gaan ervan uit dat volgens de wet de meerderheid van de bestaande landelijke woningen (platteland) in Andalusië, waarvan het gebruik een residentieel karakter heeft, niet legaal zijn en dus in het geval van de verwoesting van het huis als gevolg van een incident met totale vernieling, zoals natuurbrand, aardbeving, ernstige overstromingen, etc., ze niet kunnen worden herbouwd. Dit komt omdat de Andalusische urbanistische wet (LOUA) niet toestaat dat een bouwvergunning kan worden afgegeven voor deze landelijke terreinen voor het bouwen van een woning met residentieel karakter. Het bestaan en het voortbestaan van deze duizenden illegale woningen op landelijke grond is gebaseerd op de anciënniteit. In geval van vernieling of verval zijn deze geen oude woningen meer en is het dus niet mogelijk om een vergunning te krijgen voor het bouwen van een nieuw huis of het herbouwen van het huis dat er was.

De bovenstaande uitleg leidt ons naar de waarde van de huisverzekering bij deze woningen die, zoals we in het begin hebben vermeld, in Málaga kan worden geschat op ongeveer 984 euro per gebouwde vierkante meter. Deze waarde is gebaseerd op wat het zou kosten om het huis te herbouwen maar in geval van een incident met totale vernieling kan dit landelijk huis niet legaal worden herbouwd, wat is dan de situatie? In het geval van een incident met totale vernieling en een woning op het platteland van 150 vierkante meter en waarvan de opstal werd getaxeerd op 150.000 euro, zou de verzekeringsmaatschappij deze vergoeding per opstal betalen samen met de bijbehorende vergoeding voor de inboedel.

In dit geval zou de eigenaar deze vergoeding voor de woning ontvangen plus de waarde van de grond waar hij niet opnieuw kan bouwen. Daarom is de waarde van de grond van een huis op het platteland zeer laag in verhouding tot de bouw, in vergelijking met een stadswoning op welke grond het mogelijk is om opnieuw te bouwen.

Tips voor een veilige en goede huisverzekering

Denk bij het kopen van uw woning goed na over de waarde van de opstal en de inboedel ervan, en vergeet niet om bergruimtes, parkeerplaatsen, zwembaden, etc. op te nemen. Heeft u twijfels over de waarde van de verzekering, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Het is belangrijk dat de verzekeringsmaatschappij u helpt bij al uw vragen over de waardebepaling van uw huisverzekering.

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocat van C&D Solicitors (Torrox, Málaga Andalusie)

 

First occupation license for houses

LICENTIE VAN EERSTE BEWONING (LPO) IN ANDALUSIE VERVANGEN DOOR VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING

Licentie van Eerste Bewoning voor huizen (LPO) en de RTA verhuurlicentie
Licentie van Eerste Bewoning voor huizen (LPO) en de RTA verhuurlicentie

Groot nieuws voor Andalusiche huizeneigenaren die nog geen Licentie van Eerste Bewoning (LPO) hebben, hetgeen verplicht is om te presenteren bij de aanvraag van de RTA verhuurlicentie van het Registro de Turismo de Andalucia. Dit was een probleem omdat het geen standaard eis was voor nieuw gebouwde huizen tot in de jaren tachtig.

Op 12 maart publiceerde de Andalusische regering in haar officiële bulletin (BOJA) een wetsdecreet dat vooral tot doel heeft de regulering van sommige procedures in  Andalusië te vereenvoudigen. Deze verordening heeft gevolgen gehad voor een veelheid aan regels, waaronder het nieuwe artikel 169 bis van de Stedenbouwkundige Wet van Andalusië (LOUA) van 2002, dat onder meer gevolgen heeft voor de Vergunning voor Eerste Bewoning (Licencia de Primera Ocupacion or LPO in het Spaans).

Evenzo is artikel 169.3 van de LOUA gewijzigd met een tweede alinea waarin wordt bepaald dat voor handelingen die onderworpen zijn aan een verantwoordelijkheids verklaring geen vergunning/licentie vereist is. Als algemene verklaring kunnen we stellen dat het nieuwe decreet het mogelijk maakt om het recht te verkrijgen om de meeste gebouwen op geconsolideerde stedelijke gronden in heel Andalusië te bewonen of te gebruiken, door de verantwoordelijkheidsverklaring in te dienen samen met de vereiste juridische documentatie van de belanghebbende.

Met andere woorden, het is voor deze gebouwen niet langer nodig om de Licentie van Eerste Bewoning door de Gemeente (LPO) te krijgen, aangezien de nieuwe ´Declaratie van bewoning of gebruik´ de Licentie van Eerste Bewoning vervangt. De verantwoordelijkheidsdeclaratie van bewoning verleent de eigenaar dezelfde rechten als de bewoningsvergunning vanaf de dag van indiening.

Wat is een “verantwoordelijkheidsverklaring”?

De verantwoordelijkheidsverklaring is een document dat door de belanghebbende is ondertekend en waarin hij verklaart dat hij voldoet aan een reeks eisen volgens specifieke voorschriften en waardoor hij een recht kan verwerven. Vanaf de datum van presentatie (net als bij de LPO moet dit worden gedaan door een gelicencieerde architect) wordt het recht dat voor de belanghebbende bestemd is erkend, dus is het vanuit juridisch oogpunt gelijk en vervangt het de eerdere door de Gemeente verleende Licentie van Eerste Bewoning (LPO).

Dit type procedure komt steeds vaker voor bij de Spaanse autoriteiten. Dit komt omdat door de voorlegging van genoemde verantwoordelijkheidsverklaring het recht wordt erkend en het daarom mogelijk is om de wachttijd en vertraging van de overheidsinstanties te vermijden die in het geval van de Vergunning van Eerste Bewoning maanden was.

Welke gebouwen kunnen een verantwoordelijkheidsverklaring voor hun bewoningsrecht presenteren?

Artikel 169 bis hierboven besproken, bepaalt in zijn sectie c dat het kan worden verkregen door middel van verantwoordelijkheidsverklaring “de bewoning of het gebruik van de werken van de vorige sectie, op voorwaarde dat de gebouwen en faciliteiten zijn voltooid en hun bestemming in overeenstemming is met de voorschriften die van toepassing zijn”. Deze werken in onderdeel b van artikel 169, waarvan de bewoningsrechten zouden worden verkregen door middel van een verantwoordelijkheidsverklaring, zijn: “Werken in bestaande gebouwen en voorzieningen, op geconsolideerde stedelijke grond en in overeenstemming met stadsplanning, die de bewoning niet veranderen en hoogteparameters, noch verhoging van de bouwbaarheid of het aantal woningen. ‘

Daarom komen in sectie c bestaande gebouwen die nooit een Licentie van Eerste Bewoning hebben gehad, in aanmerking zodat ze nu hun bewoningsrecht kunnen verkrijgen door een verantwoordelijkheidsverklaring in te dienen. Onderdeel d bevat de mogelijkheid om de eerste bewoning of gebruik te verkrijgen, via een verantwoordelijkheidsverklaring voor nieuwe gebouwen: “d) De eerste bewoning en gebruik van nieuwe gebouwen, mits ze zijn afgewerkt en hun bestemming in overeenstemming is met de toepassingsregels en met de verleende bouwvergunningen”.

Het is belangrijk om te zeggen dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor woningen op het platteland, rustieke/rustico woningen, aangezien ze de eerste bewoningsvergunning niet kunnen krijgen omdat ze niet zijn opgenomen in de stedebouwkundige planning.

Welke verplichtingen zijn er voor de  verantwoordelijkheidsverklaring?

De belanghebbende die een verantwoordelijkheidsverklaring ondertekent om het bewonigsrecht te verwerven, is verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde eisen om van dat recht te kunnen genieten. Samen met de bovengenoemde verklaring moet hij de vereiste technische en juridische documentatie presenteren die de naleving van de vereisten bevestigt. Evenzo zal zij zich ertoe verbinden om aan de eisen te blijven voldoen zodra de verklaring is ingediend.

Het is daarom logisch dat verantwoorde verklaringen voor de bewoning of het gebruik van een gebouw niet mogen worden overgelegd wanneer niet wordt voldaan aan de eisen die de norm stelt voor hun presentatie. Vooraf moet worden geanalyseerd of de woning in kwestie dit recht kan verkrijgen. Men mag niet vergeten dat de voorstelling van de verantwoordelijkheidsverklaring veronderstelt dat het een wettelijke verantwoordelijkheid op zich neemt. Het presenteren van genoemde verklaring met vervalsing van de verstrekte gegevens of documenten of het niet bijvoegen van alle vereiste juridische documentatie kan de administratie verantwoordelijk stellen voor de belanghebbende partij.

Wat betekent deze wijziging in de regelgeving voor toeristische verhuur in Andalusië?

Deze wetswijziging laat duidelijk zien dat het veel woningen zal toelaten, die tot op heden om verschillende redenen niet over een Vergunning voor Eerste Bewoning beschikten, maar wel aan de eisen voldeden. Deze kunnen nu deze juridische erkenning verkrijgen met de voorlegging van de verantwoordelijkheidsverklaring en de vereiste documentatie. Sinds de Andalusische regering toeristenwoningen heeft gereguleerd en de registratie ervan in het Registro de Turismo Andalucia (RTA) heeft geforceerd, waarvoor de bewoningsvergunning is vereist, zijn er veel huiseigenaren in Andalusië: Malaga, Costa del Sol of Costa Tropical bijvoorbeeld, die een dergelijke vergunning hebben aangevraagd voor hun huizen. Vanwege de traagheid van de gemeenten bij het verlenen van de eerste bewoningsvergunningen, wachten veel eigenaren die de vergunning hebben aangevraagd nog steeds op de oplossing hiervan.

Veel eigenaren uit steden zoals Nerja, Málaga, Marbella, Vélez-Málaga, Benalmádena, Fuengirola, Almuñécar, Torrox … enz., en vele andere gemeenten aan de Costa del Sol en Costa Tropical kunnen nu hun bewoningsrecht verkrijgen door middel van een verantwoordelijkheidsverklaring en daarmee voldoen aan de eis van de LPO. Op deze manier kunnen ze de registratie van hun huis in de RTA uitvoeren voor de toeristische verhuur van het onroerend goed.

Er zijn meer dan een paar buitenlandse klanten van ons kantoor die maanden of jaren hebben “gevochten” met hun Gemeentes om hun vergunning te verkrijgen en nu zullen ze dat recht met de verantwoordelijkheidsverklaring gemakkelijk en snel kunnen verkrijgen. Natuurlijk heeft deze wijziging in de regelgeving voor deze woningen een zeer belangrijke en positieve verandering betekend, aangezien een van de belangrijkste voordelen voor een buitenlander die een woning in Andalusië wil kopen, de winstgevendheid door middel van toeristische verhuur is. Met de huidige crisis van het coronavirus COVID-19 helpen dit soort veranderingen de economische activiteit.

Welke invloed heeft deze wijziging op de verkoop van bestaand onroerend goed?

De meeste aankopen van onroerend goed door buitenlanders in Andalusië zijn bestaande woningen en sommige hebben momenteel geen LPO. Het is logisch dat de verantwoordelijkheidsverklaring voortaan het proces van het verkrijgen van het bewoningsrecht zal vergemakkelijken. Dit vanwege het feit dat wordt begrepen dat het recht op beroep of gebruik is verworven sinds de presenteren van de verantwoordelijkheidsverklaring. Welnu, vanuit het oogpunt van de koper is het erg belangrijk dat, bij aankoop op stedelijke gronden, zorgvuldig wordt gecontroleerd of het onroerend goed het genoemde gebruiksrecht kan verkrijgen of niet, indien de bewoningsrechten door de verkoper zijn verworven door middel van de voorlegging van de verantwoordelijkheidsverklaring .

De potentiële koper moet een kopie van de technische documentatie samen met de verantwoordelijkheidsverklaring opvragen bij de verkoper, zodat zijn advocaat en / of architect deze kan herzien en bevestigen dat het onroerend goed voldoet aan de vereisten om het bewoningsrecht te verkrijgen. Als de toekomstige koper deze verificatie niet uitvoert, bestaat het risico dat de verkoper van het onroerend goed, om het te laten lijken dat zijn huis bewoningsrecht heeft, de verantwoordelijkheidsverklaring presenteert of gaat presenteren ondanks het feit dat de eigendom kan dit recht niet verkrijgen omdat het niet aan de vereisten voldoet.

In dit scenario kunnen de koper en de nieuwe eigenaar van het pand een probleem tegenkomen. Het is duidelijk dat de verkoper verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze situatie, maar in de meeste gevallen van buitenlandse verkoop zijn de verkopers niet-residenten, het zou duur en ingewikkeld zijn om een ​​gerechtelijke procedure te beginnen. Overleg altijd met uw advocaat over de situatie van de woning die u gaat kopen.

Nieuwbouwpromoties en de Licentie van Eerste Bewoning?

Zoals we eerder al vermeldden, is het ook voor dit type woning mogelijk dat de ontwikkelaar via de verklaring van bewoning of gebruik kan verkrijgen wat voorheen de Vergunning van Eerste Bewoning (LPO) was. De stedenbouwkundige wet van Andalusië (LOUA) stelt met deze wijziging in de regelgeving vast dat een bewoningsvergunning voor nieuwe woningen niet vereist is in Andalusië, het is mogelijk om de verantwoordelijkheidsverklaring voor te leggen.

Met andere woorden, ook al zou de ontwikkelaar door deze wetswijziging de LPO niet meer van de gemeente kunnen krijgen. Dit betekent dat, zelfs als in de ondertekende particuliere koopovereenkomst wordt vermeld dat de ontwikkelaar verplicht is om de LPO te verkrijgen, het nu voldoende zou zijn voor de ontwikkelaar met de verantwoordelijkheidsverklaring, aangezien het zou bewijzen dat het nieuwe huis het recht van eerste bewoning heeft. De promotor voldoet door middel van de verklaring aan de onderhandse verkoopovereenkomst.

Wat gebeurt er als de ontwikkelaar de verklaring onjuist heeft ingediend?

De gemeentes hebben de plicht om na te gaan of de verantwoordelijkheidsverklaring al dan niet voldoet aan de vereisten voor het verkrijgen van het recht op bewoning of gebruik, en kunnen de beëindiging van de bewoonbaarheid verklaren in het geval dat niet aan de vereisten wordt voldaan en kunnen ook juridische verantwoordelijkheid eisen van de promotor voor genoemde acties.

Als de gemeente binnen de eerste zes maanden na de presentatie van de verantwoordelijkheidsverklaring niet de nodige maatregelen heeft genomen om de handeling of het gebruik te beëindigen, in het geval dat niet wordt voldaan aan de vereisten voor dat beroep, zou de gemeente worden aansprakelijk voor schade die te goeder trouw aan derden is toegebracht. Met andere woorden, de gemeentes zouden de mensen die deze huizen kochten antwoorden met de overtuiging dat de verkoop kon worden uitgevoerd, aangezien zij op de dag dat ze de koopakte ondertekenden, de verklaring hadden die verantwoordelijk was voor de promotor van bewoning of gebruik (voormalig LPO).

Het voorgaande laat ons begrijpen dat als de gemeente deze verklaring in die eerste zes maanden herziet en begrijpt dat de beëindiging van de bewoning moet worden besloten, de ontwikkelaar verantwoordelijk zou zijn voor de schade aan de kopers. Ik begrijp echter dat er in de meeste gevallen geen schade aan de kopers mag zijn, aangezien het optionele beheer van de werken (voornamelijk architecten en landmeters) ervoor zal zorgen dat hun definitieve certificaat van werken  (´einde bouw certificaat´) in overeenstemming is met de wet, aangezien zij de hoofdverantwoordelijke zouden zijn samen met de promotor als dit niet het geval was. Het definitieve certificaat van werken is het belangrijkste technische document om het recht op bewoning in een nieuwe woning te verkrijgen.

Kan de verklaring van bewoning of gebruik in alle gemeentes worden gepresenteerd?

Het is waar dat tot op heden weinig gemeenten specifieke procedures voor dit proces hebben goedgekeurd, zoals Malaga, Marbella, Sevilla of Córdoba. De Andalusische regering heeft een praktische gids voor dit besluit gepubliceerd, samen met de modellen voor de verantwoordelijkheidsverklaring en de nodige documentatie, zodat de gemeentes er gebruik van kunnen maken. Naar onze mening kunnen dergelijke modellen ook door burgers worden gebruikt, aangezien het bewoningsrecht alleen kan worden verkregen door middel van een verantwoordelijkheidsverklaring, en niet door een vergunning die de gemeentes vanaf 13 maart hebben verleend.

Het is waar dat, aangezien de meeste gemeenten deze nieuwe procedure niet via hun gemeentelijke verordening hebben goedgekeurd, het waarschijnlijk is dat ze het niet eens zijn met het verkrijgen van genoemd recht door de verantwoordelijkheidsverklaring voor te leggen, tenzij die Gemeente die specifieke procedure eerder heeft goedgekeurd.

Echter, aan het einde van dit besluit staat dat geïnteresseerden die vóór 13 maart een aanvraagprocedure hebben gestart voor de eerdere Licentie van Eerste Bewoning, gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling om zo via het technish project van de gecertificeerde architect het bewoningsrecht te verkrijgen, ook al heeft de gemeenteraad zijn gemeentelijke verordening (nog) niet gepubliceerd.

Kunnen services worden gecontracteerd met deze verantwoordelijkheidsverklaring?

Het antwoord is categorisch JA. Hoewel het zeer waarschijnlijk is dat het nodig zal zijn om uit te leggen en te bespreken, althans tijdens deze eerste maanden, aangezien waarschijnlijk verscheidene van de leveranciers voor elektriciteit en water deze informatie of richtlijnen van deze wettelijke wijziging niet zullen hebben verkregen en zullen blijven vragen om de LPO. Zoals u begrijpt, is het het beste om als eigenaar te overleggen met uw advocaat of architect over de specifieke situatie van uw eigendom.

Natuurlijk, als u bezig bent met het kopen van een huis of erover nadenkt, is het erg belangrijk om contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat die u kan adviseren bij het kopen en verkopen van het pand en die deze stedelijke kwesties goed kent.

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocaat C&D Solicitors Torrox, (Málaga, Spanje)

 

saving for

Erfbelasting nu ook hetzelfde voor EU- en niet-EU-inwoners

Erfbelasting voor EU- en niet-EU inwoners nu gelijkWij hebben reeds in februari 2015 in een artikel het gehad over de wijziging op 01/01/2015 van de wetgeving die de Successierechten/erfbelasting reguleert, waarbij EU-inwoners hetzelfde betalen aan successierechten als inwoners in Spanje. Vanaf dat moment konden de communautaire burgers de belasting  betalen overeenkomstig de wetgeving van de autonome gemeenschap waarin de goederen gelegen zijn. We wijzen er nogmaals op dat deze wetgeving veel gunstiger is dan de overheidsregeling inzake successierechten die tot op die dag werd toegepast voor inwoners in de Europese Unie.

Deze wijziging werd niet toegepast voor inwoners buiten de Europese Unie, die deze belasting tot nu toe moesten betalen overeenkomstig de overheidsregeling.

Hoge Gerechtshof bepaalt ten gunste van niet-EU inwoners

Verscheidene vonnissen van het Hooggerechtshof van februari en maart 2018, omtrent residenten in landen buiten de Europese Gemeenschap zoals Canada of Zwitserland hebben vastgelegd dat er sprake is van discriminatie dat indruist tegen het vrije verkeer van kapitaal omdat residenten in landen buiten de Europese Unie de wetgeving van de autonome gemeenschappen niet mogen toepassen net zoals de EU-burgers. Daarom zullen de residenten in landen buiten de Europese Gemeenschap gelijk behandeld moeten worden inzake de successie- en schenkingsrechten, en zij ook zullen genieten van de fiscale voordelen overeenkomstig de autonome wetgeving.

Daarnaast moet gezegd worden dat het vrije verkeer van kapitaal opgenomen werd in artikel 63 van het Verdragbetreffende de Werking van de Europese Unie, die alle beperkingen in het kapitaalverkeer tussen lidstaten en tussen lidstaten en derde landen verbiedt. Daarom is de beperking van de residenten in landen buiten de Europese Unie inzake de successierechten tegenstrijdig met de wetgeving van de Europese Unie.

Sinds september 2018 heeft de Spaanse Belastingdienst beslist om deze vonnissen toe te passen en staat ze de vereffening van de successierechten toe met toepassing van de wetgeving van de desbetreffende autonome gemeenschap in geval van residenten in landen buiten de Europese Gemeenschap.

Voordeel van belastingcalculatie door Autonome Regio

Deze wijziging in het fiscaal criterium is een belangrijke besparing in nalatenschappen van residenten die niet in de Europese Unie wonen want de meeste autonome gemeenschappen in Spanje – met inbegrip van Andalusië -, hebben een zodanige regeling dat de langstlevende echtgenoot, de kinderen en afstammelingen zoals kleinkinderen bijna geen successierechten betalen omdat ze genieten van hoge bonussen. Deze bonussen in Andalusië zijn gedetailleerd uitgelegd in ons artikel van januari 2018.

Mogelijkheid tot terugvordering belasting tot 4 jaar terug

Het voldoet te zeggen dat deze wijziging in het fiscaal criterium de deur opent voor vorderingen door erfgenamen die wonen in landen buiten de Europese Unie die de successie- en schenkingsrechten hebben betaald in deze laatste jaren indien na vergelijking tussen de overheidsregeling en die van de autonome gemeenschap blijkt dat deze veel meer betaald hebben dan een inwoner van de Europese Unie. Deze vordering kan worden ingesteld mits het vorderingsrecht niet is verjaard is hetgeen neerkomt op vier jaar sinds de betaling ervan.

Brexit en Britse inwoners

Tenslotte, denkende aan de gevolgen van de Brexit voor de Britten met eigendommen en goederen in Spanje zullen zij gelukkig wel kunnen blijven genieten van de bonussen en verlagingen in de successie- en schenkingsrechten zoals tot nu toe, zelfs al behoren ze niet tot de Europese Unie.

Veel Britse eigenaren en kopers met vastgoed in Spanje en op zijn minst de erfgenamen zullen dus geen nadeel ondervinden bij het betalen van erfbelastingen.

 

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocaat C&D Solicitors Torrox, (Málaga, Spanje)

less taxes when you buy a property in Spain

Minder AJD belasting ontbinding gemeenschappelijk eigendom en claims Spaanse belastingdienst

AJD belasting Extincion de Condominio
“Kan ik AJD belasting claimen voor mijn eerdere Extincion de Condominio?”

Informatie over wijziging in AJD belasting bij uitkopen mede-eigenaar. Het is gebruikelijk dat bij scheidingen tussen koppels waarbij zij elk eigenaar waren van 50% van de woning (of bij woningen die aan meerdere erfgenamen toebehoren), het voor een van de mede-eigenaren interessanter is om zijn of haar deel te verkopen aan de andere zodat een van hen de totale waarde van de woning op zijn of haar naam heeft. Deze aan- en verkoop kan worden ondertekend in een akte genaamd “Akte ter ontbinding van mede-eigendom” (Extincion de Condominio).

Over deze akte wordt 1,5% AJD belasting (Actos Juridicos Documentados) betaald in plaats van de normale 8% ITP-/ overdrachtsbelasting. Er is nu een belangrijke verandering die deze AJD belasting verlaagt en het mogelijk maakt om geld met terugwerkende kracht terug te vorderen van de belasting dienst.

 

Wat is de Extincion de Condominio en wat zijn de voordelen?

De ontbinding van mede-eigendom bestaat uit de overdracht van een zaak die toebehoort aan meerder eigenaren, maar die overeenkomen deze toe te kennen/verkopen aan een van hen, waarbij deze eigenaar-koper een prijs betaalt voor de toekenning van het gedeelte dat aan de overige toebehoorde. De ontbinding van mede-eigendom houdt de beëindiging van het stelsel van mede-eigendom in, en komt aan een enkele persoon te behoren. Dit is enkel van toepassing op vastgoed dat aan meerdere eigenaren behoort, maar die beslissen hun deel aan een van hen te verkopen. Dit zou niet van toepassing zijn indien dat deel aan meer dan een eigenaar wordt verkocht, bijvoorbeeld er zijn drie eigenaren en twee van hen behouden het gedeelte van de derde eigenaar.

De ontbinding van mede-eigendom heeft een groot voordeel in vergelijking met een verkoop, en dat is namelijk dat de belasting die de koper betaalt om dat gedeelte aan te kopen veel lager ligt. Terwijl in Andalusië er 8% overdrachtsbelasting wordt betaald bij de aankoop van een woning, wordt er bij de ontbinding van mede-eigendom maar 1,5% betaald voor zegelrecht (AJD Actos Juridicos Documentados). Met andere woorden, om in aanmerking te komen voor de belasting van een ontbinding van mede-eigendom mag er maar een enkele persoon eigenaar zijn van de woning want anders zouden we het hebben over een normale aan-en verkoop hetgeen dus belast wordt met 8% ITP / overdrachtsbelasting.

 

VOORBEELDEN

8% ITP Overdrachtsbelasting

 • 3 Echtparen hebben een gemeenschappelijk eigendom. 1 Echtpaar verkoopt zijn 33,33% op een basis van 50-50 aan de andere 2 paren. Beide overgebleven paren betalen 8% over hun gekochte aandeel, want het eigendom blijft in gemeenschappelijk bezit.
 • 2 Echtparen hebben een eigendom en 1 maar verkoopt aan een ander paar dat is getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Zij betalen 8% Overdrachtsbelasting omdat de Belastingdienst hen als 2 partijen ziet.
 • 3 Broers erven een eigendom en 1 verkoopt zijn aandeel aan 1 broer die dan 66,66% bezit. De koper betaalt 8% Overdrachtsbelasting over de verkoopwaarde, omdat het nog steeds een gezamenlijk bezit is.

1,5% AJD belasting

 • Een getrouwd stel gaat scheiden of niet-geregistreerde partners eindigen hun relatie. De één verkoopt aan ander, dus er is geen gemeenschappelijk bezit meer en de overgebleven eigenaar betaalt 1,5% AJD belasting over de gekochte 50% van het eigendom.
 • 2 Echtparen hebben een eigendom en 1 paar verkoopt aan het andere dat getrouwd is in gemeenschap van goederen. Zij betalen 1,5% AJD belasting omdat de Belastingdienst hen als 1 partij ziet.
 • 3 Broers erven een eigendom en 2 verkopen hun aandeel aan 1 broer die dan 100% bezit. De koper betaalt 1,5% AJD belasting over het gekochte deel van 66,66%, want er is geen gemeenschappelijk bezit meer.

 

Nu betaalt de eigenaar-koper minder belastingen

Sinds 9 oktober 2018 dankzij een vonnis van het Hooggerechtshof, werd de belasting die samenhangt aan een ontbinding van mede-eigendom nog aanzienlijk lager. Tot op die dag was het percentage aan zegelrecht –op onbegrijpelijke wijze-, 1,5% over de totale waarde van de woning, zelfs al was het gedeelte dat werd overgedragen maar 50% van de woning bijvoorbeeld. Maar met dit vonnis werd een nieuw criterium vastgelegd waardoor enkel nog betaald moet worden in functie van de waarde van het gedeelte dat wordt overgedragen, dus enkel over de prijs die aan de verkoper wordt betaald. Zo worden de meerkosten vermeden die dit soort overdrachten met zich meebrengt toen de belasting over de volledige waarde moest worden betaald, al was het gedeelte dat werd aangekocht maar 30%.

 

Mogelijkheid tot reclamatie van de vorige betalingen

Deze wijziging in het fiscale criterium naar aanleiding van het voormelde vonnis heeft ook positieve gevolgen voor alle aktes inzake ontbinding van mede-eigendom die in de laatste vier jaar werden ondertekend.  De eigenaren die, reeds eigenaar zijnde van een woning, de rest werden toegekend, de prijs hebben betaald en 1,5% zegelrecht hebben betaald over de totale waarde, kunnen een procedure starten om de teruggave te verzoeken van onverschuldigd betaalde bedragen bij het Vereffeningskantoor – het vereffeningskantoor is de Belastingdienst van de Junta de Andalucía – de Andalusische deelregering.

Met kan de teruggave vorderen van de 1,5% die werd betaald over het gedeelte dat niet werd toegekend omdat ze daar al eigenaar van waren. Indien ze 30% van de woning gekocht hebben twee jaar geleden en toen 1,5% moesten betalen over de volledige waarde, kunnen ze de teruggave vorderen van de 1,5% die over de overige 70% werd betaald waarvan zij reeds eigenaar waren op het moment dat ze de overige 30% gekocht hebben.

Belangrijk: Enkel de belastingen betaald in de vier jaar voorafgaande aan de datum van de indiening van de reclamatie kunnen worden gevorderd want dat is de maximumtermijn volgens de Spaanse belastingwetgeving. Met andere woorden, de datum van de indiening van de reclamatie mag niet later zijn dan de vier jaar sinds het einde van de vrijwillige periode voor de betaling van de belasting, dat is 30 kalenderdagen na het verlijden van de akte van ontbinding van de mede-eigendom.

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocaat C&D Solicitors Torrox, (Málaga, Spanje)

DAFO-AFO-Andalusian-property-purchase

DAFO UPDATE: Verplichting, interieur renovatie, hypotheek & RTA/VTAR verhuurlicentie

DAFO UPDATE: Verplichting, interieur renovatie, hypotheek & RTA/VTAR verhuurlicentieIn juni 2017 hebben we een uitgebreid artikel gepubliceerd over de juridische situatie en regulering van woningen op niet-bebouwbare grond in Andalusië met een DAFO/AFO-certificaat (Declaración Asimilado a Fuera de Ordenación –  ´buiten de ruimtelijke ordening´), waarin we onze mening hebben gegeven over de voor- en nadelen van deze rechtsfiguur. Bijna anderhalf jaar later schrijven we deze post met nieuwe informatie voor eigenaren en kopers van woningen op niet-bebouwbare grond.

Deze informatie beschouwen wij als nuttig maar betekent geen fundamentele wijziging van hetgeen we in het vorig artikel hebben geschreven. Er zijn immers geen wetswijzigingen omtrent de DAFO geweest in dit anderhalf jaar. Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring met de verschillende gemeentebesturen in de provincie Malaga en hun instelling omtrent de DAFO alsook de vragen die vele van onze cliënten hebben bij het kopen van een woning in Spanje.

Zijn de Gemeentebesturen verplicht een DAFO-certificaat op te maken?

We ondervinden tegenwoordig telkens meer dat Gemeentebesturen bij iedere communicatie omtrent een landelijke woning automatisch een dossier openen en de DAFO procedure starten. Een voorbeeld hiervan is de notificatie van:

 • Verkoop van een huis
 • RTA (VTRA / Vivienda Rural) verhuur registratie
 • Openingsvergunning Casa Rural / B&B
 • Registratie in het Eigendomsregister
 • Aanvraag urbanistisch certificaat (bijvooebeeld bij aankoop)
 • Naamswijziging watercontract

Met andere woorden, een toenemend aantal van de Gemeentes maakt gebruik van de mogelijkheid bij ieder informatieaanvraag of communicatie gerelateerd aan een huis op het platteland, om de DAFO procedure te starten teneinde de huizen te regularizeren die op het platteland zijn gebouwd. Dit betekent dat als u uw woning wenst te verhuren voor korte termijn en u wilt de woning inschrijven in het Register voor Toerisme van Andalusië (RTA), of u wenst het zwembad of de bergruimte in te schrijven in het Eigendomsregister, raden wij u aan dat u eerst nagaat of u een DAFO-certificaat überhaupt kán verkrijgen voor uw woning.

Waarom is de DAFO belangrijk?

Zoals we al meerdere keren hebben uitgelegd is de DAFO procedure gecreëerd om illegale woningen gebouwd op niet-bebouwbare grond te regulariseren– en dat is de meerderheid -, waarover geen wettelijke aansprakelijkheid meer kan worden geëist door het verloop van de tijd. Als het Gemeentebestuur de eerste notificatie maakt, eist ze niet letterlijk meteen dat de eigenaar een DAFO-procedure start. Wat ze in de eerste notificatie meedeelt is een verzoek aan de eigenaar dat hij bewijst dat de woning voldoet aan de wettelijke vereisten om het DAFO-certificaat af te geven. Dat wil zeggen dat als de woning daaraan niet voldoet, het hoogstwaarschijnlijk is dat er een onwettige situatie bestaat omtrent dat gebouw, waarbij nog altijd een boete kan worden opgelegd door het Gemeentebestuur. In zulk geval zou het Gemeentebestuur een sanctieprocedure moeten starten tegen deze onwettige situatie met de wettelijke gevolgen van dien die u zich wel kunt inbeelden.

Het is daarom zo belangrijk dat, vooraleer je iets doet of vraagt bij het Gemeentebestuur dat er kan toe leiden dat ze een dossier instellen tegen de woning, u eerst bevestigt of de woning een DAFO-certificaat zal kunnen verkrijgen. Als het zo is dat tegen een gebouw of woning een sanctieprocedure kan worden ingesteld, is het beter niets te doen totdat voldoende tijd is voorbijgegaan. Op normale grond op het platteland is dit 6 jaar. Als u overweegt een landelijke woning te kopen, moet u tevens  weten dat wanneer de notariële koopakte wordt ondertekend en deze bij het Eigendomsregister wordt ingediend, het Gemeentebestuur een notificatie zal ontvangen van deze overdracht, waardoor ze later kan vorderen dat de woning wordt geregulariseerd via de DAFO-procedure.

Is het mogelijk verbouwingen binnen het huis of verbouwingswerken uit te voeren?

Volgens het Besluit 2/2012 dat de DAFO reguleert, kunnen in dit soort gebouwen “…enkel herstellings- en onderhoudswerken worden toegelaten die het onderhoud van de veiligheidsvoorwaarden, bewoonbaarheid en hygiëne van de onroerende zaak vereisen”. Dit gezegd zijnde is het duidelijk dat de werkzaamheden die in dit soort woningen kunnen worden uitgevoerd, beperkt zijn en moeten worden verantwoord binnen het kader van behoud en onderhoud en nooit als verbeteringen of uitbreidingen. Verbouwingswerken zijn dus niet mogelijk. Gezien alle normen echter worden geïnterpreteerd, kan het zijn dat sommige Gemeentebesturen bepaalde verbouwingen toelaten en andere weer niet. Het is daarom aan te raden dat u bij het Gemeentebestuur raadpleegt of u een bouwvergunning zal kunnen verkrijgen vooraleer u aan de slag gaat.

Voorbeelden noodzakelijke renovaties

Niettegenstaande het voorgaande, moeten alle verbouwingen binnen het huis worden verantwoord vanuit het standpunt inzake bewoonbaarheid en de noodzaak ervan voor gezondheid en veiligheid van de woning, zoals:

 • de opening van ramen,
 • renovatie van daken,
 • vergangen van vloeren,
 • het vervangen van sanitair,
 • uitbreiding van de oppervlakte van een bepaalde ruimte die u te klein vindt – in dit geval zorgt de uitbreiding voor een kleinere oppervlakte in andere ruimtes -…etc.

Bouwlicenties bij DAFO voor veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne

Het belangrijkste is in dit geval dat u de noodzaak van zulke verbouwingswerken binnen in het huis kan verantwoorden. Het is hoogstwaarschijnlijk dat een DAFO-certificaat nodig zal zijn zodat het gemeentebestuur de bouwvergunning kan afgeven voor zulke verbouwingswerken of u kunt de bouwvergunning verzoeken en samen met het technisch project van een architect voor de DAFO, de noodzaak verantwoorden van de bouwwerkzaamheden wegens de veiligheid, bewoonbaarheid of hygiëne van de woning. Het zal heel moeilijk zijn om een bouwvergunning te verkrijgen zonder de DAFO-procedure te hebben doorgaan.

Als de woning die u zult kopen reeds een DAFO-certificaat heeft, is het mogelijk een bouwvergunning te verzoeken voor de voormelde verbouwingen maar u moet wel rekening houden met de datum waarop de DAFO werd verkregen. Het zou immers niet heel logisch zijn om verbouwingen aan te vragen voor een woning waarvan de DAFO een paar maanden geleden werd goedgekeurd. Dit betekent immers dat op in de DAFO verklaard werd dat de woning zich in perfecte staat van bewoonbaarheid bevindt, en dat er geen probleem was omtrent veiligheid of hygiëne. Als er natuurlijk een onvoorzien ongeval of schade zich in de woning heeft voorgedaan, kunt u de bouwvergunning aanvragen voor deze herstellingswerken.

Is het mogelijk een met DAFO-certificaat voorziene woning met een hypotheek te bezwaren?

Deze vraagt duikt op omdat in het Koninklijk Besluit van het jaar 2009 inzake regulering van de hypothecaire markt een van de artikelen bepaalt dat de onroerende zaken buiten de ruimtelijke ordening, niet kunnen bezwaard worden met een hypotheek. Ondanks deze norm, kunnen we wel bevestigen dat het mogelijk is en zal zijn dat landelijke woningen of gebouwen op niet-bebouwbare grond wel een hypotheek kunnen krijgen. Het kan zijn dat bepaalde banken geen hypotheek geven voor landelijke woningen maar dat er andere banken zijn die het wel doen. Het is ook logisch want in de meeste gevallen zijn deze gebouwen geconsolideerd en kan er geen sanctieprocedure meer worden ingezet, en er is dus juridische zekerheid omtrent deze woningen.

We hebben een van de belangrijkste taxateurs getest op de nationale markt voor hypothecaire taxaties. We hebben daarbij een uittreksel uit het eigendomsregister gestuurd van een landelijke woning met een DAFO ingeschreven in het Eigendomsregister en het antwoord was heel sluitend: woningen met een DAFO is het mogelijk om een hypotheek te krijgen. U moet er wel rekening mee houden dat de taxatiewaarde van een woning op niet-bebouwbare grond – landelijk- tussen de 20-40% lager kan liggen dan de verkoopprijs, maar er kan zeker een hypotheek voor worden verkregen.

Kan ik RTA/VTAR verhuurlicentie krijgen voor mijn plattelandswoning?

Het is mogelijk een woning op niet-bebouwbare grond te verhuren en in te schrijven in het Register voor Toerisme van Andalusië (RTA) – deze woning zal normaal gezien worden ingeschreven als landelijke toeristische woning –VTAR. Ter verduidelijking moeten we zeggen dat het mogelijk is om de inschrijving van een landelijke woning of B&B in te schrijven als ‘casa rural’, maar dit is bedacht voor eigenaren die een economische activiteit zullen ontwikkelen, met name de verhuur als onderneming, waarbij tenminste een van hen moet worden opgegeven bij de Belastingdienst, de Btw betalen en ingeschreven zijn bij de Sociale Zekerheid. De inschrijving van een landelijke woning bij het RTA kan gezien worden vanuit twee standpunten, met name dat van de deelregering Junta de Andalucía of van het Gemeentebestuur.

a. Junta de Andalucía

Een paar dagen geleden hebben we met een van de inspecteurs gesproken van de Junta in Malaga die zich bezig houdt met de inspecties van dit soort woningen. Hij vertelde ons dat het onder andere nodig is om te beschikken over de Vergunning van Eerste Bewoning – Licencia de Primera Ocupacion of LPO – voor de inschrijving van woningen op niet-bebouwbare grond in het RTA. Zoals sommigen al weten beschikken maar weinig landelijke woningen over een Vergunning van Eerste Bewoning. Het is toch mogelijk een “Regulering” te verkrijgen via de DAFO. De inspectiedienst in Malaga vertelt ons dat de DAFO geen vervanging is voor de Vergunning van Eerste Bewoning.

Vanuit mijn juridisch standpunt denk ik dat de inspectiedienst zich vergist en het is mijn mening dat het duidelijk verdedigbaar is dat, indien er geen Vergunning van Eerste Bewoning is en de woning beschikt over een DAFO, dit moet worden toegelaten. De DAFO is onder andere een erkenning van de gemeente inzake de bewoonbaarheid van de woning op niet-bebouwbare grond. De Gemeentebesturen stellen het zelfs gelijk aan een Vergunning van Eerste Bewoning.

b. Gemeentebestuur

De Junta de Andalucía zal de inschrijving van een woning in het RTA meedelen aan het Gemeentebestuur en dit is voor sommige gemeentes reden om te eisen aan de eigenaren om hun woning te reguleren via de DAFO. Het is ook mogelijk dat u bij de Gemeente bepaalde formulieren zal moeten invullen om de woning te kunnen verhuren. Op gemeentelijk niveau is het definitief nodig om mee te delen dat u de woning zal verhuren en als er geen Vergunning van Eerste Bewoning is dan moet u waarschijnlijk de DAFO-procedure doorgaan om dit document te bekomen die de bewoonbaarheid en bewoning van de woning aantoont.

Wat moet ik doen als ik een landelijke woning wil kopen?

Kies de woning die u het meeste bevalt zonder twijfels noch angst, neem alle nodige tijd daarvoor en eens u uw keuze hebt gemaakt, begin dan met de aankoopprocedure. Twijfel niet om vanaf het begin van de procedure een daarin gespecialiseerde advocaat in te huren die een grondige kennis heeft van zaken. Zoals we al meerdere keren hebben gezegd, is de kost van een advocaat heel laag in vergelijking met al het geld dat u zult uitgeven voor de aankoop van uw woning in Spanje. Geld uitsparen door geen advocaat aan te nemen in de aankoopprocedure kan een van de grootste fouten zijn die u kunt begaan. U zult waarschijnlijk denken dat ik gewoon mijn diensten wil verkopen – dat is ook zo, want dat is mijn werk-, maar als u er goed over nadenkt, zult u begrijpen dat het belangrijk is een goede juridische adviesverlening te hebben bij de aankoop van een woning in een ander land.

Auteur: Gustavo Calero Monereo, advocaat C&D Solicitors Torrox, (Málaga, Spanje)

 • 1
 • 2
Copyright 2021. All right reserved.
Need help?